Βιολογία του Καρκίνου

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE809

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητες (E-course)
 • Ανάρτηση διαλέξεων (powerpoint)
 • Οδηγών Μελέτης

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα αποσκοπεί στην παρουσίαση των μοριακών και κυτταρικών μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση την ανάπτυξη των όγκων και την μετάσταση. στην ενημέρωση για εφαρμογές που απορρέουν από τις γνώσεις που έχουν προκύψει από την μελέτη του καρκινικού κυττάρου και είτε αφορούν την πρόληψη, την διάγνωση και θεραπευτικές προσεγγίσεις

 • Εισαγωγή: Η φύση του Καρκινικού κυττάρου
 • Συντήρηση της γενωμικής ακεραιότητας και η δημιουργία καρκίνου
 • Ατελεύτητος κυτταρικός πολλαπλασιασμός και ογκογένεση
 • Απόπτωση
 • Αυξητικοί παράγοντες
 • Κυτταροπλασματικά σηματοδοτικά κυκλώματα
 • Κυτταρικά ογκογονίδια
 • Ογκοκατασταλτικά γονίδια
 • Μετάσταση
 • Βιολογία της Αγγειογένεσης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει την βασική κατανόηση:

 • των μηχανισμών με τους οποίους δημιουργείται ο καρκίνος και διασπείρεται
 • των μηχανισμών σε που ελέγχουν το φυσιολογικό κυτταρικό πολλαπλασιασμό και διαφοροποίηση
 • τη συνθετότητα και τις αλληλεπιδράσεις στην ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης και τις συνέπειες της απορρύθμισης της
 • τη σημασία του γονιδιώματος και των μεταβολών του στο σποραδικό και κληρονομούμενο καρκίνο
 • την εξάρτηση των καρκινικών κύτταρων από φυσιολογικούς πληθυσμούς κυττάρων για επιβίωση ανάπτυξη και διασπορά

Θα έχουν εξοικειωθεί με την αναγνώριση δυνητικών θεραπευτικών στόχων.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών Προαγωγή της δημιουργικής και επαγωγικής και απαγωγικής σκέψης
 • Δυνατότητα ανάπτυξης προσχέδιου επιστημονικής μελέτης σε συγκεκριμένο θέμα.
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Άσκηση κριτικής επιστημονικών μελετών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: (4 Χ11) 44
 • Προετοιμασία παρουσιάσεων Ατομικών Εργασιών: 20
 • Αυτόνομη  Μελέτη: 80

Σύνολο Μαθήματος: 144

Αξιολόγηση φοιτητών

I. Τελική γραπτή εργασία (80% του συνολικού βαθμού) που αξιολογεί:

 • την εξακρίβωση της εμπέδωσης γνώσεων
 • την κριτική ανασύνθεση πληροφοριών

ΙΙ. Παρουσίαση της εργασίας στην τάξη (20% του συνολικού βαθμού)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ Συγγραφείς: Κιτράκη, Ευθυμία , Τρούγκος, Κωνσταντίνος Έκδοση: Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης, 2006ISBN: 960-399-404-9 Σελίδες: 204
 • The Biology of Cancer Συγγραφέας: Robert A Weinberg ISBN-10: 0815340788 Έκδοση: Garland Science 09/06/2006 Σελίδες 806

Προαπαιτούμενα μαθήματα