Βασική Οργανική Χημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY106

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Κλασσικού τύπου μάθημα σε πίνακα σε συνδυασμό με τη χρήση διαφανειών και βίντεο από υπολογιστή

Περιεχόμενα μαθήματος

(1) ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ‐ ΤΡΟΧΙΑΚΑ ‐ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ

Ανασκόπηση της γενικής χημείας, δομές κατά Lewis, άτομο, δεσμό, μοριακές δομές και γεωμετρία, μοριακά τροχιακά, υβριδισμός, πολικοί ομοιοπολικοί δεσμοί, ηλεκτραρνητικότητα, τυπικό φορτίο, δομές συντονιμού, ορισμοί οξέων β, οξύτητα‐βασικότητα και οργανώσεις. οργανικών αντιδράσεων, εισαγωγή στους μηχανισμούς, ριζικές και πολικές αντιδράσεις, πυρηνοφιλία‐ ηλεκτροφιλία, ενέργειες διάσπασης δεσμών, ενεργειακά διαγράμματα αντιδράσεων

(2) ΑΛΚΑΝΙΑ – ΚΥΚΛΟΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ

Ονοματολογία κατά IUPAC, λειτουργικές ομάδες, ισομερή, αλκυλο ομάδες, ειδικές αλκανίες, διαμορφώσεις και προβολές κατά Newman, cis‐trans ισομερή, σταθερότητα δακτυλίων, πολυκυκλικές ενώσεις 

(3) ΑΛΚΕΝΙΑ – ΚΥΚΛΟΑΛΚΕΝΙΑ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ

Διπλός δεσμός άνθρακα‐άνθρακα, ονοματολογία κατά IUPAC, αντιδράσεις ηλεκτρονιόφιλης προσθήκης, στερεοϊσομέρια, αντιδράσεις απόσπασης, αντιδράσεις αλογόνωσης, οξειδοαναγωγικές αντιδράσεις κανόνες προσδιορισμού cis‐trans και E και Z διαμορφώσεων. 

(4) ΑΛΚΥΝΙΑ

Ονοματολογία κατά IUPAC, οξύτητα, παρασκευή αλκυνίων, αντιδράσεις προσθήκης ΗΧ και Χ2, υδρογόνωση, αναγωγή

(5) ΑΛΚΥΛΑΛΟΓΟΝΙΔΙΑ

Ονοματολογία κατά IUPAC, συστατικά αλκυλαλογονιδίων, σύνθεση αλκυλαλογονιδίων, αντιδραστήρια Grignard, οργανομεταλλικές ενώσεις

(6) ΣΤΕΡΕΟΧΗΜΕΙΑ ΤΕΤΡΑΕΔΡΙΚΩΝ ΑΝΘΡΑΚΩΝ

Χειρικότητα, οπτική ισομέρεια, ορισμός κανόνων R και S διαμορφώσεων, διαστερεομερή

(7) ΜΗΧΑΜΙΣΜΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ

Αντιδράσεις: Πυρηνόφιλη υποκατάσταση και Αποσπάσεις SN1, SN2, E1 και E2

(8) ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΒΕΝΖΟΛΙΟ

Αρωματικότητα, Αρωματική υποκατάσταση, ορθο‐ μετα‐ παρα‐ κατευθυντές

(9) ΑΛΚΟΟΛΕΣ

Αρωματικότητα, Αρωματική υποκατάσταση, ορθο‐ μετα‐ παρα‐ κατευθυντές

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει να παρέχει τις θεμελιώδεις βασικές αρχές για την κατανόηση της δομής και της δραστικότητας των οργανικών μορίων. Οι φοιτητές θα κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ της δομής και της λειτουργίας των μορίων και τις κύριες κατηγορίες αντιδράσεων με έμφαση στις αντιδράσεις υποκατάστασης και απόσπασης. Με την ολοκλήρωση των διαλέξεων, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να προβλέψουν τις τρισδιάστατες δομές οργανικών μορίων, τη δραστικότητα συγκεκριμένων λειτουργικών ομάδων και να καθορίσουν τη λειτουργία των οργανικών ενώσεων.

Γενικές ικανότητες

Ο σκοπός του μαθήματος είναι αρχικά η κατανόηση εκ μέρους του φοιτητή βασικών στοιχείων που διέπουν την επιστήμη της χημείας και στη συνέχεια η εμβάθυνσή τους με συγκεκριμένα παραδείγματα. Επίσης ο φοιτητής καλείται να κατανοήσει τον ρόλο της οργανικής χημείας στη βιοχημεία και τα υπόλοιπα βιολογικά μαθήματα.

Οργάνωση διδασκαλίας

  • Διαλέξεις: 52 ΩΡΕΣ
  • Μελέτη: 156 ΩΡΕΣ

Σύνολο Μαθήματος : 208 ΩΡΕΣ

Αξιολόγηση φοιτητών

  • Γραπτό τεστ σε ερωτήσεις κρίσεως
  • Κριτήριο αξιολόγησης: Προβιβασμός
  • Βαθμός στο γραπτό τεστ

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

1. Οργανική χημεία, Francis A. Carey ‐ Robert M. Giuliano ‐ Neil T. Allison ‐
Susan L. Bane, Κριτική
2. Οργανική χημεία, John McMurry, ΙΤΕ‐Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
3. Οργανική Χημεία για τις Επιστήμες της Ζωής, David Klein, Utopia
4. Organic Chemistry with Biological Applications, John McMurry
5. Organic Chemistry, Robert T. Morrison, Robert N. Boyd
6. Organic Chemistry, Peter Vollhard & Neil Schore