Περιβαλλοντική Τεχνολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE906

(Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

ΟΧΙ, ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Επεξεργασία νερού: Παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από υπόγεια νερά – Διήθηση-Είδη φίλτρων – Παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από επιφανειακά νερά – Μέθοδοι απολύμανσης νερού.
 • Διαχείριση υγρών αστικών αποβλήτων: Φυσικά, χημικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά των υγρών αστικών αποβλήτων. – Παράμετροι που ελέγχονται και ποσοτικός προσδιορισμός αυτών. – Πρωτοβάθμια επεξεργασία. – Δευτεροβάθμια αερόβια επεξεργασία (μέθοδος ενεργούς ιλύος, παρατεταμένος αερισμός, βιολογικοί δίσκοι). – Δευτεροβάθμια αναερόβια επεξεργασία (αντιδραστήρες UASB, ισοζύγια μάζας και άνθρακα, στάδια επεξεργασίας). – Τριτοβάθμια επεξεργασία-Αφαίρεση αζώτου (νιτροποίηση-απονιτροποίηση και φωσφόρου (χημικώς και μικροβιολογικώς).- Μικρές μονάδες επεξεργασίας (αλόφυτα)
 • Χημικές μέθοδοι για τη διαχείριση συγκεκριμένων βιομηχανικών αποβλήτων
 • Διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων: Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και υπολειμμάτων (ΧΥΤΑ-ΧΥΤΥ).- Κατασκευές μετά από χωροθέτηση, αδειοδότηση και συγγραφή τευχών δημοπράτησης. – Φάσεις αποδόμησης σε ΧΥΤ. – Παράγοντες που επηρεάζουν το σχηματισμός αερίων, υπολογισμός ποσότητας αερίων και κινήσεις αυτών εντός του ΧΥΤ. Διαχείριση των αερίων. – Παραγωγή διασταλλαγμάτων, σύσταση αυτών και επηρεασμός σχηματισμού των μέσω υδατικού ισοζυγίου. Κίνηση διασταλλαγμάτων εντός του ΧΥΤ- Συλλογή και απομάκρυνση διασταλλαγμάτων. – Μονωτικά υλικά σε ΧΥΤ.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν βασικές αρχές που διέπουν την επεξεργασία επιφανειακών και υπόγειων υδάτων προς παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης καθώς επίσης και τεχνολογίες που αφορούν τη διαχείριση υγρών και αστικών αποβλήτων.

Γενικές ικανότητες

Ο σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή με τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, διαχείρισης υγρών αστικών αποβλήτων και διαχείρισης στερεών αστικών αποβλήτων στη χώρα μας και διεθνώς.

Οργάνωση διδασκαλίας

 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ X 3 ΩΡΕΣ: 36
 • ΜΕΛΕΤΗ: 72
 • 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ X 3 ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ): 10
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ: 6

Σύνολο Μαθήματος: 124

Αξιολόγηση φοιτητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΡΑΠΤΟ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • Α) ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΕΣΤ (80%)
 • Β) ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (10%)
 • Γ) ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (10%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Τεχνολογία και διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων, Ευάγγελος Βουδριάς, Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη, 2012
 • Τεχνολογία και διαχείριση υγρών αποβλήτων (τόμος Ι και ΙΙ), Αλέξανδρος Αϊβαζίδης, Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη, 2000
 • Διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, Ευάγγελος Βουδριάς, Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, Ξάνθη, 2001
 • Basiswissen Umwelttechnik von Matthias Bank, Vogel Verlag (Würzburg), 2000, ISBN: 3-8023-1797-1.