Περιβαλλοντική Χημεία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE801

(Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

ΟΧΙ, ΚΛΑΣΣΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΑΘΗΜΑ ΣΕ ΠΙΝΑΚΑ

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Νερό (Υπόγειο νερό, επιφανειακό νερό και νερό ανθρώπινης κατανάλωσης και σχετικές νομοθεσίες (Κοινοτικές Οδηγίες).
 • Έδαφος: Χαρακτηριστικά εδάφους – Εδαφική ρύπανση – Νομοθεσία σε εδάφη
 • Αέρας: Στρώματα και σύσταση αέρα, Ανθρωπογενείς και βιογενείς εκπομπές, Όζον (σχηματισμός και καταστροφή) – Υδρογονάνθρακες στην ατμόσφαιρα με έμφαση της πτητικές οργανικές ενώσεις – Αντιδράσεις που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα – Κοινοτικές Οδηγίες για τη ρύπανση της ατμόσφαιρας – Ρύπανση εσωτερικών χώρων.
 • Φαινόμενο του θερμοκηπίου: Αέρια του θερμοκηπίου και συμβολή τους στο φαινόμενο – Κλιματική αλλαγή
 • Ξενοβιοτικές ενώσεις: Κάδμιο ως εκπρόσωπος των βαρέων μετάλλων – Φαινόλες με έμφαση στην πενταχλωροφαινόλη – Χλωριωμένες διοξίνες και φουράνια (PCDDs και PCDFs) – Φθαλικοί εστέρες ως εκπρόσωποι βιομηχανικών ενώσεων – Χλωριωμένα διφαινύλια (PCBs).
 • Ενόργανη χημική ανάλυση σε περιβαλλοντικές ενώσεις: Δειγματοληψία αέρα, νερού, εδάφους – Μεταφορά δειγμάτων στο εργαστήριο και αποθήκευση – Προεπεξεργασία δειγμάτων – Αναλύσεις με σύγχρονες τεχνικές
 • Φυτοφάρμακα: Χλωριωμένα φυτοφάρμακα – Παραθείο, ατραζίνη και μεταβολίτες – Τοξαφαίνιο
 • Ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αστικών στερεών αποβλήτων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Επειδή το αντικείμενο της Περιβαλλοντικής Χημείας είναι τεράστιο και δε μπορεί να καλυφθεί στα πλαίσια ενός εξαμηνιαίου μαθήματος, το μάθημα έχει ως στόχο την ενημέρωση των φοιτητών σε σύγχρονα περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν όλα τα περιβαλλοντικά μέσα (έδαφος, νερό, αέρας) που σχετίζονται με Ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ανθρώπινη υγεία.

Γενικές ικανότητες

Οι βασικές γνώσεις στην περιβαλλοντική χημεία περιλαμβάνουν τη ρύπανση (ανθρωπογενούς ή φυσικής προέλευσης) που υφίσταται στα τρία περιβαλλοντικά μέσα, τις πηγές από τις οποίες προέρχεται η ρύπανση αυτή, τις Ευρωπαϊκές και Εθνικές νομοθεσίες που τις διέπουν, τον τρόπο με το οποίο προσδιορίζονται οι ρύποι ποιοτικά και ποσοτικά, καθώς επίσης και τις επιπτώσεις που έχουν στην ανθρώπινη υγεία, ιδιαίτερα ο αέρας εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και το νερό που προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Τα ερωτήματα αυτά θα συζητηθούν και θα απαντηθούν κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Οργάνωση διδασκαλίας

 • ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ 12 ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ X 3 ΩΡΕΣ: 36
 • ΜΕΛΕΤΗ: 72
 • 1 ΕΒΔΟΜΑΔΑ X 3 ΩΡΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ): 10

Σύνολο Μαθήματος: 118

Αξιολόγηση φοιτητών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΓΡΑΠΤΟ ΤΕΣΤ ΣΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΡΙΣΕΩΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ:

 • ΠΡΟΒΙΒΑΣΙΜΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΓΡΑΠΤΟ ΤΕΣΤ (90%)
 • ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ (10%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Chemistry and analysis of volatile organic compounds by H.J Th. Bloemen and J. Burn, Chapman and Hall, 1993, ISBN: 0-751-40000-9.
 • Έλεγχος αέριας ρύπανσης των David Cooper and F. C. Alley σε μετάφραση από εκδόσεις Τζιόλα, 2004, ISBN: 960-418-039-8.
 • The Chemistry of Pollution by Guenther Fellenberg, J. Wiley & Sons, 2000, ISBN: 0-471-61391-6.
 • Environmental organic Chemistry by Rene Schwarzenbach, Philip Gschwend and Dieter Imboden, J. Wiley & Sons, 1993, ISBN: 0-471-83941-8.