Κυτταρική Επικοινωνία και Σηματοδότηση

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE706

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Η παράδοση του μαθήματος γίνεται σε μικρή ομάδα των 12-15 φοιτητών με τη χρήση powerpoint. Ενθαρρύνεται η συζήτηση.
 • Οι παραδόσεις αναρτώνται στο e-course όπως και σεμινάρια προσκεκλημένων ομιλητών. Οι φοιτητές επικοινωνούν με e-mail με τον διδάσκοντα κατά την προετοιμασία των σεμιναρίων τους.

Περιεχόμενα μαθήματος

Ο φοιτητής εισάγεται στις βασικές αρχές της διακυτταρικής επικοινωνίας και σηματοδότησης. Αναλύονται τα βασικά σηματοδοτικά μονοπάτια, η σηματοδότηση μέσω διαφόρων τύπων υποδοχέων και η επίδρασή τους στις διάφορες βιολογικές διαδικασίες. Επιδιώκεται η κατανόηση της πολυπλοκότητας των συστημάτων σηματοδότησης και όχι η αποστήθιση των επί μέρους συστατικών των διαφόρων μονοπατιών. Αναδεικνύονται οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις μέσω των οποίων τεκμηριώνεται η υπάρχουσα επιστημονική γνώση και ο φοιτητής ενθαρρύνεται να συμμετέχει στη σχετική συζήτηση. Ο στόχος αυτός ενισχύεται με τα ερευνητικά σεμινάρια προσκεκλημένων καθηγητών. Οι φοιτητές παρουσιάζουν δύο 30λεπτα σεμινάρια εκ των οποίων στο 1ο γίνεται ανασκόπηση ενός επιστημονικού θέματος και στο 2ο ανάλυση ενός πρόσφατου ερευνητικού άρθρου.

Θεωρία Μαθήματος: Βασικές αρχές κυτταρικής επικοινωνίας, Μετάδοση σήματος, Οδοί μετάδοσης σήματος, Υποδοχείς, υποδοχείς με δράση κινάσηςτυροσίνης, υποδοχείς που συνδέονται με G πρωτεΐνες, υποδοχείς που δεν έχουν ίδια μεταβολική δράση, υποδοχείς με δράση κινάσηςser/thr, Μεταγραφή, ενεργοποίηση μεταγραφικών παραγόντων.

Σεμινάρια/Εργασίες: Οι φοιτητές παρουσιάζουν δύο σεμινάρια εκ των οποίων στο 1ο γίνεται ανασκόπηση ενός επιστημονικού θέματος (πχ σηματοδότηση μέσω του IL-2R). Η επιλογή των άρθρων (reviews) γίνεται από τους φοιτητές με τη βοήθεια του διδάσκοντα. Η 2η παρουσίαση είναι ανάλυση ενός πρόσφατου ερευνητικού άρθρου.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να κατανοούν τις βασικές αρχές της κυτταρικής σηματοδότησης και να αναλύουν σχετικά άρθρα της πρόσφατης βιβλιογραφίας. Επιδιώκεται να καλλιεργηθεί η κριτική σκέψη των φοιτητών, η εξοικείωσή τους με τη βιβλιογραφία και η απόκτηση ικανοτήτων παρουσίασης και συμμετοχής στη συζήτηση επιστημονικών ερωτημάτων.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διδασκαλία: 39
 • Σεμινάρια φοιτητών: 30
 • Μελέτη θεωρίας: 45
 • Προετοιμασία σεμιναρίων: 50
 • Εξέταση: 6

Σύνολο Μαθήματος: 170

Αξιολόγηση φοιτητών

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει ερωτήσεις κατανόησης και κρίσεως πρόσφατου ερευνητικού άρθρου (50%), και την επίδοση στα σεμινάρια (50%). Στον τελικό βαθμό λαμβάνεται υπόψη η ενεργή συμμετοχή στο μάθημα.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Το Κύτταρο: Μια Μοριακή Προσέγγιση, GeoffreyM. Cooper&RobertE. Hausman, ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ, 2011 ISBN: 978-960-99895-1-0
 • Biochemistry of signal transduction and regulation, G. Krauss, Wiley, 5th ed. 2014. ISBN:978-3-527-33366-0