Γνωστική Νευροεπιστήμη

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE613

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματοςPowerPoint
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Άμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες μέσωe-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ο εγκέφαλος (και ο νους)
 • Τα εργαλεία: Απεικόνιση του ζωντανού εγκεφάλου
 • Όραση
 • Ακοή και ομιλία
 • Συνείδηση και προσοχή
 • Μάθηση και μνήμη
 • Σκέψη και επίλυση προβλημάτων
 • Γλώσσα
 • Στόχοι, εκτελεστικός έλεγχος και δράση
 • Συναίσθημα
 • Κοινωνική γνώση: Η αντίληψη των ψυχικών καταστάσεων των άλλων
 • Ανάπτυξη και πλαστικότητα του εγκεφάλου

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα της γνωστικής νευροεπιστήμης έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στους φοιτητές μια επισκόπηση της μελέτης του ανθρώπινου εγκεφάλου και της γνωστικής του ανάπτυξης.

 • Οι φοιτητές/τριες στο τέλος του μαθήματος αναμένεται να κατανοούν τις διαδικασίες που διέπουν τις ανώτερες γνωστικές λειτουργίες του εγκεφάλου μας, όπως η κατανόηση της γλώσσας, η εκμάθηση, η αντίληψη, η σκέψη.
 • Οι φοιτητές/τριες θα εξοικειωθούν με τα εργαλεία και τις μεθόδους που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μελέτη του ανθρώπινου εγκεφάλου μέσω απεικόνισης ή καταγραφής.
 • Οι φοιτητές/τριες θα μελετήσουν βιβλιογραφικές αναφορές αιχμής σχετικά με τις πιο πρόσφατες ανακαλύψεις στο πεδίο.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 26
 • Ομαδική (3-4 ατόμων) προφορική παρουσίαση σχετικού επιστημονικού άρθρου επιλεγμένου από τους φοιτητές/τριες με την καθοδήγηση της διδάσκουσας: 20
 • Μελέτη: 38

ΣύνολοΜαθήματος: 84

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Μέσος όρος δύο γραπτών εξετάσεων (65%) που βασίζονται σε μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης (ερωτήσεις σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις αντιστοίχισης κ.λπ.)

ΙΙ. Ομαδική προφορική παρουσίαση επιστημονικού άρθρου(35%)

Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο.Βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του μαθήματος (e-course)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Baars& Gage (2014): Cognition, brain, and consciousness: Introduction to cognitive neuroscience (2nd ed.), Amsterdam: Academic Press
 • Gazzaniga, Ivry& Mangun (2014): Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind (4th ed.), New York, NY: W. W. Norton
 • Purves et al. (2013): Principles of Cognitive Neuroscience (2nd ed.), Sunderland, MA: Sinauer
 • Kolb, Whishaw &Teskey (2016): An Introduction to Brain and Behavior (5th ed.), New York, NY: Worth Publishers

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Biological psychiatry. Cognitive neuroscience and neuroimaging (Elsevier)
 • Cognitive, affective & behavioral neuroscience (Springer)
 • Cognitive neuroscience (Taylor & Francis)
 • Developmental cognitive neuroscience (Elsevier)
 • Journal of cognitive neuroscience (MIT Press)
 • Social cognitive and affective neuroscience (Oxford University Press)
 • Social neuroscience (Routledge)

Προαπαιτούμενα μαθήματα