Φυσιολογία Ζώων ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY405

(Επίκουρος Καθηγητής)
(Ε.ΔΙ.Π.)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Αμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Η Φυσιολογια Ζωων II περιγράφει και εξηγεί την λειτουργία των κυτταρικών ομάδων, οργάνων και οργανικών συστημάτων του σώματος των θηλαστικών, με έμφαση στον άνθρωπο και διδάσκεται στο επόμενο εξάμηνο από την Φυσιολογία Ι (γενικές γνώσεις μεμβρανικής φυσιολογίας που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Φυσιολογία Ι δεν επαναλαμβάνονται)

Οι ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 • Κυκλοφορικό σύστημα
 • Αναπνοή
 • Οι νεφροί, η ρύθμιση του νερού και των ανοργάνων ιόντων
 • Πέψη και απορρόφηση των τροφών
 • Ρύθμιση του μεταβολισμού οργανικών ενώσεων, της ανάπτυξης και του ενεργειακού ισοζύγιου
 • Αναπαραγωγή

Διδάσκονται επίσης βασικά στοιχεία ανατομίας, που είναι απαραίτητα για την κατανόηση των λειτουργικών αρχών. Η έμφαση δίνεται στους μηχανισμούς που διέπουν τα λειτουργικά φαινόμενα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Φυσιολογια Ζωων II περιγράφει και εξηγεί την λειτουργία των κυτταρικών ομάδων, οργάνων και οργανικών συστημάτων του σώματος των θηλαστικών, με έμφαση στον άνθρωπο και διδάσκεται στο επόμενο εξάμηνο από την Φυσιολογία Ι (γενικές γνώσεις μεμβρανικής φυσιολογίας που έχουν ήδη παρουσιαστεί στην Φυσιολογία Ι δεν επαναλαμβάνονται)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση (1) να γνωρίζει και να κατανοεί τις αρχές λειτουργίας των οργάνων και συστημάτων οργάνων του σώματος των θηλαστικών, και τους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης μεταξύ διαφόρων συστημάτων, (2) θα εχει αποκτησει δεξιότητες όσον αφορά την διενέργεια ελέγχου λειτουργίας των συστημάτων μέσω των εργαστηριακών ασκήσεων και (3) θα έχει αποκτήσει ικανότητα προφορικής παρουσίασης εργασιών ανασκόπησης (reviews) μετά από την ομαδική εργασία.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 117
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις: 36
 • Εκπόνηση μελέτης (project): 22

Σύνολο Μαθήματος: 175

Αξιολόγηση φοιτητών

 • I. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:
  - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
  - Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης
  -Συμπλήρωση διαδικαστικών χαρτών
 • ΙΙ. Μέσος όρος βαθμολογίας σύντομων γραπτών αξιολογήσεων μετά από κάθε άσκηση (20%)
 • ΙΙΙ. Προετοιμασία και παρουσίαση Ομαδικής Εργασίας με την χρήση του προγράμματος PowerPoint (ομάδες 5 ατόμων) (10%)
  Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται κατ’ετος στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του μαθήματος (e-course)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Βιβλίο: Φυσιολογία του Ανθρώπου, Vander, Sherman, Luciano, Τσακόπουλος, Εκδ. Πασχαλίδης, Τόμος ΙΙ* (*το σύγγραμμα που περιλαμβάνει και την ύλη της Φυσιολογίας Ι είναι πλέον μονότομο)
 • Σημειώσεις Εργαστηρίου
 • Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας (δεν διανέμεται αλλά τα βιβλία διατίθενται στην Παν/κη Βιβλιοθήκη), βλ. http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=440 στο «εκπαιδευτικά συγγράμματα» και «Συγγράμματα Φυσιολογίας και Νευροεπιστημών διαθέσιμα στην κεντρική βιβλιοθήκη»
 • Σύσταση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων («Χρήσιμες συνδέσεις» και «on line λεξικά» στο http://ecourse.uoi.gr/course/view.php?id=440 )
 • Σύσταση εργασιών ανασκόπησης (reviews) οι οποίες είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου