Φυσιολογία Φυτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY401

(Επίκουρος Καθηγητής)
(Ε.Τ.Ε.Π.)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση PowerPoint στις διαλέξεις
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές με e-mail και μέσω της πλατφόρμας e-class

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Φωτοσύνθεση. Φωτεινές αντιδράσεις της φωτοσύνθεσης: ρύθμιση και προστασία. Η δέσμευση και αναγωγή του άνθρακα: ο κύκλος C3, ο κύκλος C2. Συστήματα αύξησης της συγκέντρωσης του CO2. Η φυσιολογίας της φωτοσύνθεσης. Φωτοσύνθεση και παγκόσμιες κλιματικές αλλαγές.
 • Το νερό και οι διεργασίες μεταφοράς στα φυτά. Το μονοπάτι της κίνησης του νερού. Το δυναμικό του νερού και η κατεύθυνση κίνησης του νερού. Η ροή του νερού στο έδαφος και το ξύλωμα. Διαπνοή και στόματα. Επιβιώνοντας σε συνθήκες έλλειψης νερού. Δομή και λειτουργία φλοιώματος. Ο μηχανισμός και ο έλεγχος της μεταφοράς στο φλοίωμα.
 • Η ανόργανη θρέψη των φυτών. Η πρόσληψη των θρεπτικών στοιχείων. Η διαθεσιμότητα των ιόντων. Ρύθμιση της συγκέντρωσης των θρεπτικών στοιχείων στο εσωτερικό του φυτού. Συγκομιδή των θρεπτικών. Τοξικά εδάφη. Επιλογή καλλιεργούμενων φυτών.
 • Αύξηση και ανάπτυξη. Εμβρυογένεση, σχηματισμός σπέρματος και φύτρωση. Ρυθμιστές της φυτικής ανάπτυξης. Η ανάπτυξη του νεαρού φυταρίου. Φωτοτροπισμός και αυξίνη: μία διδακτική ιστορία. Ανάπτυξη του άνθους. Ωρίμανση καρπών, πτώση φύλλων και γήρανση.
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτών και μικροοργανισμών. Οι τέσσερις διαστάσεις μιας αλληλεπίδρασης. Μελέτη αντιπροσωπευτικών περιπτώσεων. Αλληλεπιδράσεις φυτών-μικροοργανισμών: μερικές γενικεύσεις. Παθογόνα, μολυσματικότητα και αντίσταση. Μηχανισμοί άμυνας στα σπερματόφυτα. Αναγνώριση και απόκριση. Τα μυκορριζικά συστήματα στις βιοκοινωνίες.
 • Φωτοσυνθετικές χρωστικές
 • Φωτοσυνθετική ροή ηλεκτρονίων
 • Υδατικές σχέσεις
 • Διαπνοή
 • Βλάστηση σπερμάτων
 • Ανόργανη θρέψη
 • Φυτοορμόνες

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Φυσιολογία Φυτών αφορά τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν τα φυτά και τις αλληλεπιδράσεις τους με τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσονται. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τις βασικές λειτουργίες των φυτών (φωτοσύνθεση, υδατικές σχέσεις, ανόργανη θρέψη, αύξηση και ανάπτυξη, αλληλεπιδράσεις με το περιβάλλον)
 • να έχει αντίληψη της ιδιαιτερότητας των φυτών, ως τους μοναδικούς οργανισμούς που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε μορφές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι υπόλοιποι οργανισμοί του πλανήτη
 • να γνωρίζει πως συντονίζονται οι λειτουργίες των φυτών με τα πολύ διαφορετικά περιβάλλονται στα οποία αναπτύσσονται
 • να γνωρίζει τις θεωρητικές αρχές στις οποίες στηρίζονται βασικές πρακτικές εφαρμογές (π.χ. στη γεωργία) και να μπορεί να αξιολογήσει τη χρησιμότητα, αλλά και τους κινδύνους που μπορεί να απορρέουν από αυτές

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 21
 • Εργαστηριακές αναφορές: 21
 • Αυτοτελής μελέτη: 85

Σύνολο Μαθήματος: 166

 

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή εξέταση θεωρίας και εργαστηρίου (70%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανάπτυξης.
 • Εργαστηριακή αναφορά για κάθε εργαστηριακή άσκηση (30%).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Φυσιολογία Φυτών, Taiz Lincoln, Zeiger Eduardo, Εκδόσεις UTOPIA, ISBN: 978-960-98123-9-9.
 • Φυσιολογία Φυτών, ΡΟΥΜΠΕΛΑΚΗ-ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Εκδόσεις ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, ISBN: 978-960-524-168-1.

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Plant Physiology
 • Plant Physiology and Biochemistry
 • Photosynthetica
 • The New Phytologist
 • Functional Plant Biology
 • Journal of Experimental Botany
 • Environmental and Experimental Botany