Εργαστήριο Χημείας ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY307

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων χημικών αναλύσεων
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηριακής ημέρας
 • Χειρισμός/εξοικείωση με εργαστηριακά σκεύη/μηχανήματα
 • Μελέτη κινητικής αντιδράσεων
 • Μελέτη πρόσδεσης μικρομορίου σε μακρομόριο
 • Απομόνωση ενώσεων από φυτά με συνεχή εκχύλιση
 • Ποσοτικός και ποιοτικός προσδιορισμός ανιόντων σε νερό με υγρή χρωματογραφία υψηλής απόδοσης
 • Φασματοσκοπικός προσδιορισμός βιολογικών μορίων
 • Σύνθεση ακετυλοσαλυκιλικού οξέος (ασπιρίνη)

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αλληλεπιδρά η ύλη με το φως και το πώς εξάγονται συμπεράσματα για τη δομή και τη δράση βιολογικών υποστρωμάτων. Επίσης, οι φοιτητές μαθαίνουν το πώς γίνεται η μελέτη της κινητικής μιας βιολογικής δράσης. Μαθαίνουν πως μπορούν να απομονώσουν βιολογικά μόρια από φυτά και πως καθαρίζονται.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές φασματοσκοπίας και πως αυτές εφαρμόζονται σε αναλυτικές μεθόδους και στη μελέτη βιολογικών διεργασιών. Επίσης, θα γνωρίζουν τεχνικές με τις οποίες απομονώνονται δραστικές ουσίες από φυτά και το πώς διαχωρίζονται και χαρακτηρίζονται προκειμένου να μελετηθούν περαιτέρω..

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 10
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 60
 • Ομαδική εργασία εργαστηριακών ασκήσεων: 40
 • Αυτόνομη μελέτη: 40

Σύνολο Μαθήματος: 150

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με γραπτή/προφορική εξέταση κάθε εργαστηριακή ημέρα, εργαστηριακή αναφορά κάθε εργαστηριακής ημέρας και εξέταση στο σύνολο των ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Ποσοτική Χημική Ανάλυση, Daniel Harris, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης