Εργαστήριο Χημείας Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY207

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ασφάλεια εργαστηρίου
 • Διαχείριση χημικών αντιδραστηρίων/αποβλήτων
 • Στατιστική ανάλυση δεδομένων χημικών αναλύσεων
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων εργαστηριακής ημέρας
 • Χειρισμός/εξοικείωση με εργαστηριακά σκεύη/μηχανήματα
 • Παρασκευή διαλυμάτων – παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων
 • Τιτλοδότηση-ογκομέτρηση διαλύματος οξέος
 • Διαχωρισμός μίγματος με εκχύλιση υγρού-υγρού
 • Ταυτοποίηση ενώσεων με τη χρήση χρωματογραφίας λεπτής στιβάδας
 • Διαχωρισμός μίγματος με τη χρήση χρωματογραφίας στήλης

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο πρέπει να κινείται, να δρα και να εργάζεται ένας βιολόγος που απασχολείται σε εργαστήριο και να αναπτύξει κριτική ικανότητα ως προς το πώς αντιμετωπίζεται ένα ερώτημα που προκύπτει κατά τη διάρκεια μιας δραστηριότητας. Πλήρη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο παρασκευάζονται διαλύματα με μεγάλη ακρίβεια στη συγκέντρωση, το πώς παρασκευάζονται ρυθμιστικά διαλύματα και πώς αυτά λειτουργούν, και πως γίνεται ο ποσοτικός προσδιορισμός ενός αναλύτη. Επίσης, σκοπός είναι να κατανοήσει ο φοιτητής τους τρόπους διαχωρισμού ενός μίγματος από τα συστατικά του βάση της χημικής του δομής και πως επιλέγει την τεχνική ανά περίπτωση.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές ασφάλειας και διαχείρισης χημικών αντιδραστηρίων και αποβλήτων σε ένα εργαστήριο, το χειρισμό των εργαστηριακών σκευών και την επιλογή τους ανά περίπτωση, την ακρίβεια των εργαστηριακών οργάνων, την εξοικείωση με κατάλληλες τεχνικές επιλεγμένες με βάση την εφαρμογή τους σε εργαστήρια βιολογίας.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 10
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 60
 • Ομαδική εργασία εργαστηριακών ασκήσεων: 40
 • Αυτόνομη μελέτη: 40

  Σύνολο Μαθήματος: 150

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με γραπτή/προφορική εξέταση κάθε εργαστηριακή ημέρα, εργαστηριακή αναφορά κάθε εργαστηριακής ημέρας και εξέταση στο σύνολο των ασκήσεων στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Οργανική Χημεία, John McMurry, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης