Οργανική Χημεία των Βιομορίων

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY208

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Καρβονυλικές ενώσεις, αλδεΰδες, κετόνες, καρβοξυλικά οξέα και παράγωγα αυτών (ανυδρίτες, χλωρίδια, αμίδια, εστέρες).
 • Πυρηνόφιλη προσθήκη σε καρβονυλικές ενώσεις
 • Αντιδράσεις Cannizzaro και Grignard
 • Αντιδράσεις καρβοξυλικών οξέων (π.χ. εστεροποίηση).
 • Αντίδραση νιτρώδους οξέος προς διαζωνιακά άλατα. Οργανικά χρώματα.
 • Αμινοξέα, χημικές και φυσικές ιδιότητες. Πεπτιδική σύνθεση σε υγρή και στερεή (Merrifield) φάση. Μηχανισμοί.
 • Υδατάνθρακες (μονοσακχαρίτες, δισακχαρίτες, κυκλικές δομές υδατανθράκων, επιμερή και ανωμερή σάκχαρα). Αντιδράσεις υδατανθράκων και πολυσακχαρίτες
 • Λιπαρά οξέα και λιπίδια
 • Ετεροκυκλικές ενώσεις (πενταμελείς και εξαμελείς δακτύλιοι με ένα και δυο άτομα αζώτου, θείου και οξυγόνου). Νουκλεϊκά οξέα
 • Δομές DNA και RNA-Παραδείγματα βιοχημικών μεταβολικών διαδικασιών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τις βασικές αντιδράσεις των υδατανθράκων, όπως και των καρβονυλικών και ετεροκυκλικών ενώσεων. Επιπλέον θα πρέπει να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο αναδομούνται τα βιομόρια και τους μηχανισμούς αποδόμησής τους. Ο φοιτητής οφείλει να εξασκηθεί στη στρατηγική λύσεων ασκήσεων.

Γενικές ικανότητες

Τα περισσότερα βιομόρια έχουν ως βασικό δομικό τους χαρακτηριστικό την καρβονυλική ομάδα, τους υδατάνθρακες και τα παράγωγα φωσφορικού οξέος (πεπτίδια, νουκλεοζίτες, νουκλεοτίδια και πολυμερείς αυτών ενώσεις). Ο φοιτητής πρέπει να κατανοήσει τη χημεία αυτών των ενώσεων, ώστε να έχει τα απαραίτητα εφόδια για την κατανόηση των βιολογικών διαδικασιών που θα αποτελέσουν την ύλη των μαθημάτων που ακολουθούν.

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 52
 • Αυτόνομη μελέτη: 156

  Σύνολο Μαθήματος: 208

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Η επίδοση στο μάθημα αξιολογείται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Οργανική Χημεία, John McMurry, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
 • Οδηγός μελέτης για Οργανική Χημεία-Morrison & Boyd σε μετάφραση από Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1988