Ερευνητικές Μέθοδοι Γενετικής Μηχανικής

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE808

(Αναπληρωτής Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση και στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Σύγχρονα εργαλεία στην τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DΝΑ.
 • Ελεγχόμενη γενετική τροποποίηση με τη χρήση εξειδικευμένων συστημάτων ρεκομπινασών και μηχανισμών ομόλογου ανασυνδυασμού.
 • Μέθοδοι μεταφοράς αρχέγονων βλαστοκυττάρων σε έμβρυα ποντικού και ενσωμάτωση στη γαμετική σειρά.
 • Γενετική παρέμβαση με τη χρήση γενετικών στοιχείων και την αξιοποίηση βασικών μοριακών μηχανισμών γονιδιακής έκφρασης.
 • Αξιοποίηση του μηχανισμού RNAi για την αναστολή της γονιδιακής έκφρασης σε διάφορους οργανισμούς.
 • Επιλεκτική καταστολή της γονιδιακής λειτουργίας από τα miRNAs.
 • Ανάλυση των προτύπων έκφρασης του mRNA με μικροσυστοιχίες.
 • Η συμβολή της Γενετικής Μηχανικής στην κατανόηση της γενετικής βάσης των ασθενειών.
 • Γενετικά αποτυπώματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Πρόκειται για ένα εργαστηριακό μάθημα επιλογής, στόχος του οποίου είναι η θεωρητική και πρακτική εξάσκηση καθώς και η εξοικείωση των φοιτητών με τις σύγχρονες τεχνολογίες και ερευνητικές μεθοδολογίες της Γενετικής Μηχανικής. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μεταφέρεται η βασική γνώση της Μοριακής Βιολογίας και της Μοριακής Γενετικής στην εφαρμογή, τόσο για τη βαθύτερη έρευνα των βιολογικών μηχανισμών, όσο και για τη δημιουργία περισσότερο εξελιγμένων τεχνολογιών οι οποίες αξιοποιούνται σε ολοένα και περισσότερους τομείς της ζωής μας.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ενήμεροι για τις σύγχρονες προσεγγίσεις τις γενετικής μηχανικής, και θα είναι σε θέση να κατανοούν τις λεπτομέρειες σχεδιασμού και ερμηνείας ενός πειράματος στα πλαίσια ενός συναφούς ερευνητικού εργαστηρίου και να αντιλαμβάνονται μόνοι τους τα αδύναμα σημεία τους.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις-Πειράματα: 95
 • Συγγραφή Εργασιών: 18
 • Μελέτη Βιβλιογραφίας: 12
 • Αυτοτελής Μελέτη - Ημερίδα: 25

Σύνολο Μαθήματος: 150 ώρες

Αξιολόγηση φοιτητών

Ο τελικός βαθμός στο μάθημα καθορίζεται με βάση την ενεργό συμμετοχή του φοιτητή στις εργαστηριακές δραστηριότητες (40%) και το αποτέλεσμα των τελικών (γραπτών) εξετάσεων στην καθορισμένη ύλη (60%).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Watson JD, Caudy AA, Meyers RM, Witkowski Ανασυνδυασμένο DNA, 2007, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σία Ο.Ε. ISBN 978-960-88412-5-3
 • Benjamin Lewin Genes VIII, 2004, Ακαδημαϊκές Εκδόσεις Ι. Μπάσδρα & Σία Ο.Ε. ISBN 978-960-99895-9-6