Δομική Βιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY901A

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία

Περιεχόμενα μαθήματος

Ατομικές και Μοριακές Αλληλεπιδράσεις στη Βιολογία

 • Ατομική Δομή
 • Χημικοί δεσμοί και Βιολογία
 • Ομοιοπολικοί δεσμοί
 • Μήκη, γωνίες και ενέργεια δεσμών
 • Ασθενείς αλληλεπιδράσεις
 • Δεσμοί υδρογόνου
 • Αλληλεπιδράσεις van der Waals
 • Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις
 • Υδροφοβικές αλληλεπιδράσεις

Βιοφυσικές Μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται στην εύρεση Δομικών και Λειτουργικών Χαρακτηριστικών Βιομορίων και Δομών

 • Περίθλαση Ακτινών-X
 • Περίθλαση Νετρονίων
 • Μέθοδοι Μαγνητικού Συντονισμού
 • Φασματοσκοπίες Ταλάντωσης
 • Οπτικός Στροφικός Διασκεδασμός (O.R.D.) και Κυκλικός Διχρωισμός (C.D.)

Αρχιτεκτονική και Λειτουργικότητα Πρωτεϊνών

 • Ο ρόλος των πρωτεϊνών
 • Αμινοξική ακολουθία
 • Η τρισδιάστατη δομή των πρωτεϊνών
 • Περιορισμοί στο Δίπλωμα
 • Οργάνωση δομής πρωτεϊνών
 • Δευτεροταγείς δομές
 • Υπερδευτεροταγείς δομές
 • Αλληλεπιδράσεις πρωτεϊνών

Μαθησιακά αποτελέσματα

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίον, κυρίως οι πρωτεΐνες καθώς και το DNA – RNA, διπλώνονται ώστε να αποκτήσουν τη δομή τους. Η κατανόηση των δευτεροταγών δομών, το είδος των αμινοξέων που συμμετέχουν στη δημιουργία τους και το γιατί συμμετέχουν σε αυτές συγκεκριμένα αμινοξέα, το είδος των ασθενών δυνάμεων που αναπτύσσονται μεταξύ των αμινοξέων αλλά και μεταξύ των διαφόρων δομών, ώστε να λάβουν την τριτοταγή τους δομή. Η κατανόηση της δημιουργίας των ενεργών κέντρων των πρωτεϊνών αλλά και του μηχανισμού δράσης των ενεργών κέντρων. Τον τρόπο με τον οποίον δημιουργούνται οι τριτοταγείς δομές, αλλά και τη σχέση μεταξύ δομών – βιολογικής δράσης. Τέλος, θα έλθουν σε επαφή με τις μεθόδους επίλυσης δομών.
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα γνωρίζουν όλες τις δευτεροταγείς δομές, τον τρόπο και τα αίτια διπλώματος για τη δημιουργία τριτοταγούς δομής, τη σχέση δομής – βιολογικής δράσης, καθώς και τις βασικές αρχές των μεθόδων που χρησιμοποιούνται στην επίλυση δομών. Επίσης, θα έχουν σαφή εικόνα και άποψη για τον τρόπο που συνδέονται συμπληρωματικά φαρμακευτικά σκευάσματα και αναστέλλουν τη δράση βιολογικών μορίων, όπως πχ πρωτεϊνικών κινασών και γενικότερα την κατανόηση σε μοριακό επίπεδο της αναστολής των βιολογικών μονοπατιών.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Κατανόηση του ρόλου των πρωτεϊνών στη ζωή

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Αυτοτελής Μελέτη: 36

Σύνολο Μαθήματος: 75

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή εξέταση που περιλαμβάνει κατανόηση της διδαχθείσας θεωρίας με μορφή ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής.

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ, CARL BRANDEN & JOHN TOOZE
 • ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ