Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY303

(Επίκουρος Καθηγητής)
(Ε.Τ.Ε.Π.)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση PowerPoint στις διαλέξεις
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές με e-mail και μέσω της πλατφόρμας e-class
 • Εικονικό Εργαστήριο (http://bat.uoi.gr/v_labs/botanics/)

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Κύτταρο: Πλασματική μεμβράνη, Κυτόπλασμα, Πυρήνας, Ριβοσώματα, Ενδοπλασματικό Δίκτυο, Συσκευή Golgi, Μιτοχόνδρια, Πλαστίδια, Μικροσωμάτια, Μικροσωληνίσκοι και μικροϊνίδια, Χυμοτόπια, Κυτταρικό τοίχωμα.
 • Ιστοί: Παρεγχυματικός, Στηρικτικός, Επιδερμικός, Εκκριτικός, Αγωγός, Περίδερμα – Φακίδια, Μεριστώματα.
 • Βλαστός: Εξωτερική μορφολογία, Πρωτογενής αύξηση, Δευτερογενής αύξηση, Μεταμορφώσεις.
 • Φύλλο: Εξωτερική μορφολογία, Ανατομία φύλλου γυμνοσπέρμων, Ανατομία φύλλου αγγειοσπέρμων, Ανάπτυξη και διαφοροποίηση, Αποκοπή, Μεταμορφώσεις.
 • Ρίζα: Εξωτερική μορφολογία, Ανατομία του ακραίου τμήματος, Πρωτογενής αύξηση, Σχηματισμός πλευρικών ριζών, Αγωγός ιστός ανάμεσα στη ρίζα και το βλαστό, Μεταμορφώσεις, Μυκόρριζα και ριζικό φυμάτιο.
 • Άνθος: Εξωτερική μορφολογία, Ανατομία του άνθους των αγγειοσπέρμων, Ανατομία του άνθους των γυμνοσπέρμων, Επικονίαση και γονιμοποίηση στα αγγειόσπερμα, Επικονίαση και γονιμοποίηση στα γυμνόσπερμα.
 • Καρπός: Απλοί καρποί, Σύνθετοι καρποί, Συγκάρπια.
 • Σπέρμα: Εξωτερική μορφολογία, Ανατομία του σπέρματος των αγγειοσπέρμων, Ανατομία του σπέρματος των γυμνοσπέρμων, Εμβρυογένεση, Σχηματισμός του ενδοσπερμίου, Ουσίες αποταμιευμένες στο σπέρμα, Μεταφορά του σπέρματος, Φύτρωση του σπέρματος.
 • Το φυτικό κύτταρο: μικροσκοπική παρατήρηση κυτταρικών οργανιδίων.
 • Ιστοί: μικροσκοπική παρατήρηση των διαφόρων τύπων ιστών.
 • Βλαστός: μικροσκοπική παρατήρηση τομών βλαστών αγγειοσπέρμων (μονοκότυλα, δικότυλα) φυτών με πρωτογενή ανάπτυξη.
 • Βλαστός: μικροσκοπική παρατήρηση τομών βλαστών αγγειοσπέρμων (δικότυλα) και γυμνοσπέρμων φυτών με δευτερογενή ανάπτυξη.
 • Φύλλο: μικροσκοπική παρατήρηση τομών φύλλων αγγειοσπέρμων (μονοκότυλα, δικότυλα) και γυμνοσπέρμων φυτών.
 • Ρίζα: μικροσκοπική παρατήρηση τομών ρίζας αγγειοσπέρμων (μονοκότυλα, δικότυλα) και γυμνοσπέρμων φυτών.
 • Άνθος: μικροσκοπική παρατήρηση άνθους αγγειοσπέρμων (μονοκότυλα, δικότυλα) και γυμνοσπέρμων φυτών.
 • Σπέρμα: μικροσκοπική παρατήρηση τομών σπερμάτων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Η Ανατομία και Μορφολογία Φυτών αφορά τον τρόπο που είναι κατασκευασμένα τα φυτά σε μικρο- και μακροσκοπικό επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:

 • να γνωρίζει τον τρόπο κατασκευής των φυτών από το μικρο- έως το μακροσκοπικό επίπεδο
 • να κατανοεί πώς η κατασκευή σχετίζεται με αντίστοιχες λειτουργίες των φυτών
 • να αντιλαμβάνεται πως η σχέση δομής – λειτουργίας έχει προκύψει στη διάρκεια της εξέλιξης
 • να αντιλαμβάνεται το πώς η σχέση δομής – λειτουργίας εναρμονίζεται και αντικατοπτρίζει τα διαφορετικά περιβάλλοντα στα οποία αναπτύσσονται τα φυτά
 • να χρησιμοποιεί το οπτικό μικροσκόπιο ως εργαλείο παρατήρησης του φυτικού κόσμου
 • να κατασκευάζει απλά μικροσκοπικά φυτικά παρασκευάσματα

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις: 24
 • Εργαστηριακή αναφορά: 8
 • Αυτοτελής μελέτη: 70

  Σύνολο Μαθήματος: 141

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή εξέταση θεωρίας (70%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις ανάπτυξης.
 • Εργαστηριακή αναφορά για κάθε εργαστηριακή άσκηση (30%).

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Βοτανική (2η έκδοση), Μποζαμπαλίδης Αρτέμιος, Εκδόσεις University Studio Press Α.Ε.
 • Μορφολογία και Ανατομία Φυτών (2η έκδοση), Τσέκος Ιωάννης, Ηλίας Ηλίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΚΕ
 • Βοτανική (Δομή, Λειτουργική Δράση και Βιολογία Φυτών) (2η έκδοση), Τσέκος Ιωάννης, Ηλίας Ηλίας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ΙΚΕ

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Flora
 • Trees-Structure and function
 • Environmental and Experimental Botany