Διάρκεια σπουδών

Οι προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών διαρκούν δέκα (10) εξάμηνα και οδηγούν στη λήψη πτυχίου.

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 84620/Ζ1/8.07.2022, το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων είναι αντίστοιχο με το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών και ως εκ τούτου οι φοιτητές έχουν δικαίωμα μετεγγραφής από ή προς αυτό.

Αριθμός Εισακτέων

Το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων, με απόφασή του που δημοσιεύεται σε ΦΕΚ, καθορίζει τον αριθμό εισακτέων σπουδαστών στα Τμήματα και τις Σχολές των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανά ακαδημαϊκό έτος.

Συγκεκριμένα, για το Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, ο αριθμός των εισακτέων σπουδαστών για το Ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, ορίστηκε στους 131.

Εγγραφή

Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την εγγραφή του στο Τμήμα και, πλην περιπτώσεων παροδικής αναστολής της φοίτησης ή πειθαρχικής ποινής, παύει να ισχύει με τη λήψη του πτυχίου. Η πρώτη εγγραφή γίνεται εντός ορισμένης προθεσμίας (συνήθως 15 ημερών) μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή καθώς και αναλυτικές οδηγίες αναρτώνται από τη Γραμματεία του Τμήματος στην ιστοσελίδα και στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος.
Πέραν του αριθμού των εισαγομένων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, εγγράφονται στα ΑΕΙ (σε ποσοστό που ορίζει ο νόμος), μετά από ειδικές εξετάσεις και όσοι ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες: Έλληνες του εξωτερικού, παιδιά Ελλήνων υπαλλήλων στο εξωτερικό, Κύπριοι, αλλογενείς – αλλοδαποί, ομογενείς υπότροφοι, άτομα με ειδικές ανάγκες και ορισμένες κατηγορίες αθλητών.

Αφού γίνει η εγγραφή, ο φοιτητής παίρνει από τη Γραμματεία «βεβαίωση εγγραφής» για κάθε χρήση. Ανανέωση εγγραφής γίνεται στην αρχή κάθε εξαμήνου, η οποία πιστοποιείται με τη δήλωση των μαθημάτων του εξαμήνου. 

Εξετάσεις 

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν.
Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

 1. Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου
 2. Ιουνίου
 3. Σεπτεμβρίου

Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν. Αν ο φοιτητής αποτύχει περισσότερες από τρεις φορές σε ένα μάθημα, με απόφαση του Κοσμήτορα εξετάζεται, ύστερα από αίτηση του, από τριμελή επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο και ορίζονται από τον Κοσμήτορα. Από την επιτροπή εξαιρείται ο υπεύθυνος της εξέτασης διδάσκων. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο φοιτητής συνεχίζει ή όχι τη φοίτηση του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Οργανισμό του ιδρύματος, στους οποίους περιλαμβάνεται και ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων της εξέτασης σε ένα μάθημα.

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται, εκτός από Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο - Φεβρουάριο, καθώς και τον Ιούνιο στα δηλωθέντα μέχρι και την τελευταία δήλωση μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου (άρθρο 21 Εσωτερικού κανονισμού Παν/μίου).

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και 4 εβδομάδες (Σεπτεμβρίου).

Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις κατά την κρίση του, από την ύλη που έχει διδαχτεί στις παραδόσεις των μαθημάτων (θεωρητικό τμήμα ή εργαστηριακές ασκήσεις).

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Υγειονομική Περίθαλψη

Η έκδοση φοιτητικού βιβλιαρίου έχει καταργηθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις το άρθ. 31 του Ν. 4452/2017. Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές και οι υποψήφιοι διδάκτορες, που δεν έχουν άλλη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, δικαιούνται πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο Ε.Σ.Υ. με πλήρη κάλυψη δαπανών από τον ΕΟΠΥΥ.

Στέγαση - Φοιτητικές Κατοικίες

Οι φοιτητές που εισάγονται στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και ενδιαφέρονται να μείνουν σε δωμάτιο των Φοιτητικών Κατοικιών, μπορούν να υποβάλλουν στη Γραμματεία της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών τη σχετική αίτηση, κατά τις ημερομηνίες των εγγραφών τους, στα Τμήματα εισαγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα "Φοιτητική Μέριμνα" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Εφορείας Φοιτητικών Κατοικιών (2651005466, 2651005467, 2651005390).

Δείτε το ΦΕΚ του κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εδώ.


eΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Πληροφορίες για την εύρεση στέγης στην περιοχή των Ιωαννίνων είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρονική υπηρεσία eΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (http://enoikiazetai.uoi.gr/) του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Η παρουσίαση των πληροφοριών για τα διαθέσιμα διαμερίσματα γίνεται ανά κατηγορία διαμερίσματος (τύπος - αριθμός δωματίων) ή ανά ημερομηνία καταχώρισης.


Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο (πάσο)

Οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και διδακτορικοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους για έκδοση της νέας ακαδημαϊκής ταυτότητας.

Η νέα ταυτότητα έχει ισχύ για όσα έτη διαρκεί η φοιτητική ιδιότητα, και καλύπτει πολλαπλές χρήσεις, επιπλέον του Φοιτητικού Εισιτηρίου (Πάσο). 

Περισσότερες σχετικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ενότητα "Ακαδημαϊκή ταυτότητα και Φοιτητικό Εισιτήριο".

Επίσημες αργίες

 • 28 Οκτωβρίου (Εθνική εορτή)
 • 17 Νοεμβρίου (Επέτειος Πολυτεχνείου)
 • 24 Δεκεμβρίου – 7 Ιανουαρίου (Διακοπές Χριστουγέννων)
 • 30 Ιανουαρίου (Τριών Ιεραρχών)
 • 21 Φεβρουαρίου (Επέτειος απελευθέρωσης Ιωαννίνων)
 • 25 Μαρτίου (Εθνική εορτή)
 • 1 Μαΐου (Εργατική Πρωτομαγιά)
 • Από την Πέμπτη της Τυροφάγου μέχρι και την επόμενη της Καθαράς Δευτέρας (Διακοπές Απόκρεω)
 • Από τη Μεγάλη Δευτέρα μέχρι την Κυριακή του Θωμά (Διακοπές Πάσχα)
 • Ημέρα του Αγίου Πνεύματος
 • 1 Αυγούστου – 20 Αυγούστου (Θερινές διακοπές)