Μελέτη των γονιδίων του φυσικού πλασμίδιου pZA1003 του βακτηρίου Zymomonas mobilis NCIMB 11163 που κωδικοποιούν δυνητικά πρωτεΐνες τοξίνης – αντιτοξίνης τύπου ΙΙ.