Αξιολόγηση Διδακτικού έργου

Η ΟΜΕΑ είναι υπεύθυνη για τη διαδικασία συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων αξιολόγησης μαθημάτων από τους φοιτητές, καθώς και για την ενημέρωση των οργάνων και μελών του Τμήματος και του Ιδρύματος για τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την επεξεργασία τους.

Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια των μαθημάτων που συμπληρώνουν οι φοιτητές (μέχρι πρότινος ψηφιοποιούσε τα έντυπα ερωτηματολόγια, ενώ από το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια), και στη συνέχεια αποστέλλει τα αποτελέσματα που εξάγονται από τη διαδικασία αυτή- τόσο ανά μάθημα, όσο και συγκεντρωτικά- στον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην ΟΜΕΑ, καθώς και στο κάθε ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ/ διδάσκοντα χωριστά. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του διδακτικού έργου των μελών του Τμήματος ανακοινώνονται στη Συνέλευση του Τμήματος και υποχρεωτικά αξιοποιούνται για τη βελτίωση του διδακτικού έργου όποτε προκύψει ανάγκη.

Με τον ίδιο τρόπο αξιοποιούνται και τα αποτελέσματα από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων των τελειόφοιτων που αφορούν στην αξιολόγηση της ποιότητας του Προγράμματος Σπουδών που προσφέρει το Τμήμα.

Μπορείτε εδώ να δείτε την πρόσφατη αξιολόγηση ποιότητας του προγράμματος σπουδών από τους τελειόφοιτους (ακαδ. έτος 2017-18) και την αξιολόγηση διδακτικού έργου από τους φοιτητές (εαρ. εξάμηνο 2016-17).