Αξιολόγηση Διδακτικού έργου

Στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας τη γνώμη των φοιτητών μας σε θέματα που σχετίζονται με τη διδασκαλία των μαθημάτων του Προγράμματος Σπουδών.

Για το λόγο αυτό, το Τμήμα αξιολογεί πολύ προσεκτικά τα αποτελέσματα της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων των φοιτητών που αφορούν τη διδασκαλία των μαθημάτων.

Η ΜΟΔΙΠ επεξεργάζεται τα ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια των μαθημάτων που συμπληρώνουν οι φοιτητές (μέχρι πρότινος ψηφιοποιούσε τα έντυπα ερωτηματολόγια, ενώ από το χειμερινό εξάμηνο 2018-19 χρησιμοποιήθηκαν ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια), και στη συνέχεια αποστέλλει τα αποτελέσματα που εξάγονται από τη διαδικασία αυτή- τόσο ανά μάθημα, όσο και συγκεντρωτικά- στον Πρόεδρο του Τμήματος. Τα αποτελέσματα διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο στην ΟΜΕΑ, καθώς και στο κάθε ενδιαφερόμενο μέλος ΔΕΠ/ διδάσκοντα χωριστά, ενώ η συνολική αξιολόγηση του Τμήματος ανακοινώνεται στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η ΟΜΕΑ του ΒΕΤ αξιολογεί τα ερωτηματολόγια με βάση τον Κανονισμό Αξιολόγησης και στη συνέχεια ζητά από τους διδάσκοντες των οποίων η αξιολόγηση παρουσιάζει αποκλίσεις από τον μέσο όρο του Τμήματος να συντάξουν Έκθεση Αξιολόγησης και Λήψης Μέτρων, με την οποία δίνονται διευκρινήσεις για τις ενδεχόμενες δυσκολίες στο μάθημα και παρουσιάζονται πιθανές λύσεις που θα βελτιώσουν την απόδοση των φοιτητών σε αυτό. Μετά την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, η ΟΜΕΑ συντάσσει Έκθεση συνολικής αξιολόγησης που ανακοινώνεται και συζητείται στη Συνέλευση του Τμήματος.

Η ΟΜΕΑ έχει επίσης συντάξει Οδηγό για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από τους φοιτητές μας, που θα επιτρέπουν την πιο ουσιαστική αποτύπωση της αξιολόγησης ενός μαθήματος.

Ακολουθούν τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης της Διδασκαλίας από τους φοιτητές του ΒΕΤ για το Εαρινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020:

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Ε.E. 2019-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Χ.Ε. 2019-2020

Αποτελέσματα Αξιολόγησης Τελειοφοίτων 2019-2020