Κατή Βασιλική

Καθηγήτρια

Γνωστικό αντικείμενο
Διατήρηση και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας
Στοιχεία επικοινωνίας
Ερευνητικά ενδιαφέροντα
  • Διατήρηση βιοποικιλότητας: Δημιουργία πρωτογενών βάσεων βιοποικιλότητας, βιοπαρακολούθηση και προστασία απειλούμενων ειδών, σχεδιασμός δικτύων προστατευόμενων περιοχών, δείκτες βιοποικιλότητας.
  • Οικολογία βιοκοινοτήτων: Καταγραφή και ανάλυση της βιοκοινότητας ζωϊκών ομάδων με στόχο την προστασία τους (Ορθόπτερα, πεταλούδες, αμφίβια, ερπετά, πουλιά και ορισμένα είδη θηλαστικών).
  • Περιβαλλοντικές επιπτώσεις μεγάλων έργων: δρόμοι, αιολικά πάρκα.
  • Διαχείριση προστατευόμενων περιοχών.