Διασφάλιση Ποιότητας

H Αρχή Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ) είναι ανεξάρτητη διοικητική αρχή και λειτουργεί από το 2006 με αποστολή την επίτευξη υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Αποστολή της Αρχής είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Στο πλαίσιο της αποστολής της, η Αρχή υποστηρίζει την Πολιτεία και τα ΑΕΙ στη διαμόρφωση και υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ανώτατη εκπαίδευση και πιστοποιεί την ποιότητα της λειτουργίας των ΑΕΙ.

Η διασφάλιση ποιότητας είναι μια συνεχής διαδικασία, η οποία δεν λήγει με την εξωτερική παροχή πληροφοριών ή αναφορά ή με τη διαδικασία εσωτερικής περαιτέρω παρακολούθησης του Ιδρύματος. Επομένως, τα Ιδρύματα και οι ακαδημαϊκές μονάδες λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε, η πρόοδος που συντελέστηκε από την τελευταία φορά που εφαρμόστηκε η διαδικασία της διασφάλισης ποιότητας, να ληφθεί υπόψη κατά την προετοιμασία της επόμενης.

Οι ακαδημαϊκές μονάδες και τα Ιδρύματα συμμετέχουν στις διαδικασίες εξωτερικής και εσωτερικής αξιολόγησης, και πλέον στις διαδικασίες πιστοποίησης ποιότητας των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο:

Θεσμικό Πλαίσιο: