Ζωολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY301

(Καθηγητής)
(Ε.ΔΙ.Π.)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ζωική ποικιλότητα και Επιστήμη της Ζωολογίας.
 • Αρχές Συστηματικής Ζωολογίας. Πρώτιστα.
 • Γενική δομή (ιστοί, κτλ), χαρακτήρες, προέλευση και εξέλιξη των ζώων.
 • Εξωτερική μορφολογία, ανατομία, ταξινόμηση και φυλογένεση των Σπόγγων, Κνιδοζώων, Κτενοφόρων, Πλατυελμίνθων, Νηματωδών, Τροχοζώων, Μαλακίων, Δακτυλιοσκωλήκων, Αρθροπόδων και Εχινοδέρμων.
 • Μορφολογία, ανατομία και ταξινόμηση Πρωτοχορδωτών.
 • Εισαγωγή στα Σπονδυλωτά.
 • Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αγνάθων, Χονδριχθύων και Oστεϊχθύων.
 • Εισαγωγή στα Τετράποδα, εξέλιξη των συστημάτων κατά τη μετάβαση από το νερό στη χέρσο.
 • Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις των Αμφιβίων.
 • Προσαρμογές στο χερσαίο περιβάλλον – τα Αμνιωτά.
 • Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Ερπετών.
 • Τα ομοιόθερμα ζώα. Προέλευση πτηνών και θηλαστικών.
 • Μορφολογία, ανατομία, οικολογία, ταξινόμηση και φυλογενετικές σχέσεις Πτηνών και Θηλαστικών.
 • Ιστολογία και ιστολογικές τομές
 • Παρατήρηση κύριων ομάδων Πρωτίστων.
 • Παρατήρηση της μορφολογίας, διεξαγωγή ανατομίας σε επιλεγμένες ομάδες ασπονδύλων: Σπόγγοι, Κνιδόζωα, Σκωληκόμορφα ζώα (Πλατυέλμινθες- Δακτυλιοσκώληκες), Μαλάκια (Δεκάποδα), Αρθρόποδα (Καρκινοειδή), Εχινόδερμα, Ψάρια, Αμφίβια, Θηλαστικά.

Λέξεις Κλειδιά

 • Ζωολογία, Ασπόνδυλα , Σπονδυλωτά, Μαλάκια, Καρκινοειδή, Χορδωτά, Εξέλιξη, Ιχθύες, Αμφίβια, Ερπετά, Πτηνά, Θηλαστικά

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές :

 • Θα έχουν καταρτιστεί σε βασικά θέματα μορφολογίας, ανατομίας και συστηματικής των ζωικών οργανισμών (Ασπονδύλων και Σπονδυλωτών) .
 • Θα έχουν κατανοήσει την εξελικτική πορεία και τις φυλογενετικές σχέσεις των διαφόρων ομάδων των Ζώων.
 • Θα έχουν αποκτήσει την ικανότητα διεξαγωγής ανατομίας σε ασπόνδυλους και σε βασικές κλάσεις των σπονδυλωτών.
 • Θα είναι σε θέση να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν σημαντικά όργανα του σώματος.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση μικροσκοπίων, στερεοσκοπίων καθώς και με τις κλείδες προσδιορισμού των βασικών ομάδων οργανισμών και αντιπροσωπευτικών ειδών.
 • Θα μπορούν να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν ιστολογικές τομές του σώματος αντιπροσωπευτικών ασπονδύλων, ολόκληρων μικροσκοπικών οργανισμών, καθώς και ιστών σπονδυλωτών.
 • Τέλος θα ευαισθητοποιηθούν μέσα από τη γνώση της ποικιλότητας του ζωικού κόσμου.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Παραγωγή της ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 21
 • Μελέτη ανάλυση επιστημονικών άρθρων: 10

Σύνολο Μαθήματος: 70

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, απόδοση στις συνθετικές εργασίες, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)

 • Hickman C., Roberts L., Keen S., Larson A., I' Anson H., Eisenhour D. 2015. Ζωολογία, ολοκληρωμένες αρχές. Τόμος πρώτος. Εκδόσεις Utopia. Αθήνα.

Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη

 • BIODIDAC, a bank of digital resources for teaching biology, Univ. of Ottava
  http://biodidac.bio.uottawa.ca/thumbnails/catquery.htm?kingdom=Animalia-
 • Animal Diversity Web, University of Michigan Museum of Zoology
  http://animaldiversity.ummz.umich.edu/site/index.html
 • Invertebrate Zoology Home Page, Marrieta College, Ohio
  http://www.marietta.edu/~mcshaffd/invert/J.
 • G. Houseman, Univ. of Ottava, Digital Zoology, Student Workbook. Published by The McGraw-Hill Companies 2002.
  http://www.mhhe.com/biosci/pae/zoology/houseman/dzworkbook.pdf
 • Οnline biology textbook by John W. Kimball (jkimball@CGR.Harvard.edu)
  http://home.comcast.net/~john.kimball1/BiologyPages/I/Invertebrates.html
 • University of California Museum of Paleontology, Berkeley
  http://www.ucmp.berkeley.edu/help/taxaform.html
 • Understanding Evolution, website from University of California, Berkeley
  http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/home.php

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 • Zoological journal of Linnean Society
 • Journal of Crustacean Biology
 • Journal of Experimental Zoology
 • Journal of Fish Biology
 • Journal of Mammalogy
 • Journal of Molluscan Studies
 • Journal of Morphology
 • Journal of Natural History
 • Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research
  Journal of Zoology