Βιοχημική Φαρμακολογία & Τοξικολογία (Κατεύθυνση: Βιομοριακές Επιστήμες και Βιοτεχνολογία)

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE913

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του μαθήματος
 • Αμεση επικοινωνία με τους διδάσκοντες με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Φαρμακοκινητική:

Βιοδιαθεσιμότητα, Πρωτεϊνική σύνδεση, Όγκος κατανομής, Κάθαρση (νεφρική, ηπατική), Μη γραμμική και γραμμική φαρμακοκινητική, Μεταβολισμός των ξενοβιοτικών, Σχέση Φαρμακοκινητικής και Φαρμακοδυναμικής

Φαρμακοδυναμική:

Θεωρία των υποδοχέων, Αγωνιστές – Ανταγωνιστές, Συνέργεια και ανταγωνισμός, Μηχανισμοί μετάδοσης ενδοκυτταρικών σημάτων, Σχέση δόσης – αποτελέσματος, Παράγοντες που καθορίζουν το αποτέλεσμα μίας βιοδραστικής ουσίας, Εισαγωγή στη φαρμακολογία του περιφερικού και κεντρικού νευρικού συστήματος

Τοξικότητα:

Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων, Ιδιοσυγκρασικές αντιδράσεις, Φαρμακευτική αλλεργία , Φαρμακευτική εξάρτηση, Γονοτοξικότητα – Μεταλλαξιογένεση, Χημική καρκινογένεση, Εκλεκτική τοξικότητα (μικρόβια, μύκητες, ιοί, καρκινικά κύτταρα)

Μελλοντικές κατευθύνσεις:

Ανάπτυξη βιοτεχνολογικών προϊόντων, Μονοκλωνικά αντισώματα, Φαρμακογονιδιωματική, Διαδικασίες ανάπτυξης και έγκρισης νέων φαρμακευτικών προϊόντων

Μαθησιακά αποτελέσματα

Κατανόηση του θεωρητικού υπόβαθρου των κανόνων που διέπουν την τύχη μίας ουσίας μέσα στον οργανισμό (Φαρμακοκινητική), καθώς και τις επιδράσεις μίας βιολογικώς δραστικής ουσίας στον οργανισμό (Φαρμακοδυναμική). Απόκτηση βασικών γνώσεων όσον αφορά την επίδραση φαρμάκων στο νευρικό σύστημα. Κατανόηση αρχών και μηχανισμών που καθορίζουν την τοξικότητα μίας ουσίας. Εξοικείωση των φοιτητών με τεχνολογίες αιχμής και σύγχρονες/μελλοντικές κατευθύνσεις της φαρμακολογίας (βιολογικά φάρμακα/αντισώματα, ανάπτυξη νέων φαρμάκων, φαρμακογονιδιωματική).

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 70
 • Αυτόνομη Μελέτη: 30

Σύνολο Μαθήματος: 100

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου, με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται κατ’ έτος στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία 

 • «Βιοχημική φαρμακολογία- Μηχανισμοί δράσης των φαρμάκων», Μαρσέλος, Μ., Λεονταρίτης, Γ., Αντωνίου, Α., Κωνσταντή, Μ., Μανωλόπουλος, Ε., Παππάς, Π., Χαρκίτης, Π., 2015. Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/4252. (Πρόγραμμα Κάλλιπος, ελεύθερο ηλεκτρονικό βιβλίο στο διαδίκτυο)

Προτείνεται για δωρεάν διανομή ένα εκ των 

 • 1. Βιβλίο [31647]: «Ιατρική Φαρμακολογία» Μαρσέλος, Μ., Εκδότης: Γ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ – Κ. ΔΑΡΔΑΝΟΣ Ο.Ε.
 • 2. Βιβλίο [41368]: «Η φαρμακοκινητική με απλά λόγια» Birkett, D., Εκδότης: ΠΑΡΙΣΙΑΝΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ