Θαλάσσια Βιολογία

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE904

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Αντικείμενο και ιστορία της θαλάσσιας βιολογίας. Μέθοδοι έρευνας των θαλάσσιων οργανισμών
 • Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του θαλάσσιου οικοσυστήματος και διαφορές του από το χερσαίο
 • Ομάδες θαλάσσιων οργανισμών (φυτικοί οργανισμοί, ασπόνδυλα, ιχθύες, ερπετά, πτηνά, θηλαστικά)
 • Κοινότητες στερεού και κινητού υποστρώματος
 • Εκβολικά συστήματα. Λιμνοθάλασσες
 • Κοινότητες της υποπαράλιας ζώνης
 • Τροπικά οικοσυστήματα (κοραλλιογενείς ύφαλοι, μαγγρόβια δάση)
 • Η ζωή στην επιπελαγική ζώνη
 • Κοινότητες βαθιάς θάλασσας (μεσοπελαγική, βαθυπελαγική ζώνη, βένθος βαθιάς θάλασσας, βαθυθαλάσσιες θερμοπηγές)
 • Η εξέλιξη της ζωής στη θάλασσα
 • Πόροι της θάλασσας
 • Ανθρωπογενείς επιδράσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον (ρύπανση, ευτροφισμός , υπεραλίευση, διατήρηση). Γενικά χαρακτηριστικά του θαλάσσιου οικοσυστήματος της Μεσογείου
 • Γεωλογική ιστορία της Μεσογείου

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Κατάρτιση των φοιτητών σχετικά με θέματα δομής και λειτουργίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.
 • Κατανόηση των ανθρωπογενών δράσεων στο θαλάσσιο περιβάλλον.
 • Ανάπτυξη ικανότητας αναγνώρισης βασικών ταξινομικών ομάδων θαλάσσιων οργανισμών. Σε χαρακτηριστικές ταξινομικές ομάδες οι φοιτητές θα μπορούν να αναγνωρίζουν οργανισμούς σε επίπεδο είδους.
 • Δυνατότητα κατανόησης και ανάπτυξης σκεπτικού συγκρότησης μιας έρευνας σχετικά με το θαλάσσιο περιβάλλον και τους οργανισμούς του.
 • Γνώση και χρήση εργαλείων και τεχνικών δειγματοληψίας.
 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη θαλάσσια ζωή μέσα από τη γνώση της ποικιλότητας, της οργάνωσης και των απειλών του θαλάσσιου κόσμου.

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 8
 • Ασκήσεις πεδίου: 10
 • Μελέτη ανάλυση επιστημονικών άρθρων: 8
 • Δραστηριότητες σε Η/Υ: 6

Σύνολο Μαθήματος: 71

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, απόδοση στις συνθετικές εργασίες, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Castro P. & M. Huber. Θαλάσσια Βιολογία. Εκδόσεις University Studio, Θεσσαλονίκη
 • Nybakken J. Θαλάσσια Βιολογία, μια οικολογική προσέγγιση, Εκδόσεις ΙΩΝ, Αθήνα.

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Limnology and Oceanography
 • Marine and coastal management
 • Estuarine and Coastal marine science
 • Hydrobiologia