Ο κόσμος του RNA

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE819

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint
 • Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος
 • Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course
 • Άμεση επικοινωνία με το διδάσκοντα με e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Το RNA αποτελεί το πρωτεύον προϊόν του γονιδιώματος κάθε οργανισμού. Στη μεταγονιδιωματική εποχή, η αντιλήψη για το ρόλο του στη ροή της γενετικής πληροφορίας έχει αλλάξει σημαντικά. Η πρόοδος βασιζόμενη σε προσεγγίσεις «-ωματικής» (γονιδιωματική, πρωτεϊνωματική, συστημική βιολογία και βιοπληροφορική) ανέδειξε το ρυθμιστικό ρόλο του, δρώντας ως τελικό γονιδιακό προϊόν, σε πλήθος κυτταρικών διεργασιών. Σκοπός του μαθήματος είναι να καλύψει τις πρόσφατες ερευνητικές ανακαλύψεις και τη νέα γνώση στο πεδίο της βιολογίας του RNA.

Tο μάθημα «Ο κόσμος του RNA» είναι μάθημα ειδίκευσης και αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 1. RNA: ιστορική αναδρομή και εισαγωγή στην έννοια του Ριβοτύπου.
 2. Τάξεις του RNA Βασικές αρχές της βιολογίας του RNA (μεταγραφή, μάτισμα, μετάφραση, αποικοδόμηση του RNA, επανέλεγχος του RNA, τροποποιήσεις και επιμεταγράφωμα).
 3. Μετα-μεταγραφικά ρυθμιστικά δίκτυα: από το κεντρικό δόγμα της Βιολογίας στα ριβοένζυμα, τους ριβοδιακόπτες και τα μη-κωδικοποιά RNA.
 4. Ριβοένζυμα και ριβοδιακόπτες.
 5. Πρωτεΐνες δέσμευσης του RNA.
 6. Ρυθμιστικές λειτουργίες των μη-κωδικοποιών RNA.
 7. Μη-κωδικοποιά RNA και ασθένειες.
 8. Πειραματικές προσεγγίσεις βασιζόμενες στο RNA: μικροσυστοιχίες, μικρά RNA, RNA παρεμπόδιση, RNA-Seq και τεχνικές λειτουργικού ελέγχου CRISPR.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν σαν στόχο:

 1. την κατανόηση των μηχανισμών μέσω των οποίων το RNA εμπλέκεται στον έλεγχο κυτταρικών διεργασιών,
 2. την εμβάθυνση στο ρυθμιστικό ρόλο των διαφορετικών τάξεων RNA, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης, και
 3. την εξοικείωση με τις τελευταίες ερευνητικές προσεγγίσεις και ανακαλύψεις στο πεδίο της βιολογίας του RNA.

Γενικές ικανότητες

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 75
 • Εκπόνηση ομαδικής βιβλιογραφικής μελέτης (παρουσίαση): 25

Σύνολο Μαθήματος: 100

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτό τεστ (75%) που περιλαμβάνει:

 • Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής
 • Ερωτήσεις ανάπτυξης

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (25%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

1. Βιβλίο.

 • Προτείνεται το: Μοριακή Βιολογία του Γονιδίου. J. Watson, T. Baker, S. Bell, A. Gann, M. Levine, R. Losick. (*το σύγγραμμα αυτό προτείνεται και για το μάθημα Μοριακή Βιολογία).

2. Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας: άρθρα και ανασκοπήσεις που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.

3. Σύσταση εκπαιδευτικών ιστοσελίδων.