Λιμναία, ποτάμια, περιβάλλοντα και οργανισμοί (πρώην Λιμνολογία)

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE802

(Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Προέλευση λιμνών και ποταμών
 • Γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά και τυπολογία
 • Φυσικά χαρακτηριστικά του νερού (φως, θερμοκρασία, παροχή, ροή κλπ.)
 • Χημικά συστατικά του νερού (O2, CO2, ιόντα, pH, θρεπτικά, θείο, οξείδιο του πυριτίου, αγωγιμότητα, αιωρούμενα σωματίδια)
 • Oργανισμοί (βένθος, πλαγκτό, νηκτό, μακρόφυτα) και μέθοδοι συλλογής τους
 • Τροφικά πλέγματα και τροφικές σχέσεις
 • Παραγωγικότητα υδάτινων οικοσυστημάτων
 • Ευτροφισμός, Ρύπανση
 • Βιοπαρακολούθηση, βιοδείκτες
 • Διαχείριση. Νομοθεσία. Αποκατάσταση

Εργαστηριακές ασκήσεις:

 • Προσδιορισμός θρεπτικών
 • Μέτρηση χλωροφύλης
 • Αναγνώριση ζωοπλαγκτού
 • Κυριότερες ταξινομικές ομάδες μακροασπονδύλων
 • Χρήση βιοτικών δεικτών
 • Χρήση στατιστικών πακέτων

Υπαίθριες ασκήσεις:

 • Δειγματοληψίες σε ποτάμια συστήματα, καταγραφή υδρομορφολογικών, φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών – εκτίμηση πιέσεων
 • Ανθρωπογενείς παρεμβάσεις υδροηλεκτρικά φράγματα, ταμιευτήρες

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα της Λιμνολογίας στοχεύει στο να αποκτήσουν οι φοιτητές, γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με :

 • τη δομή και λειτουργία των εσωτερικών υδάτινων οικοσυστημάτων
 • τα υδρομορφολογικά και φύσικο-χημικά χαρακτηριστικά των συστημάτων
 • τους βιοτικούς παράγοντες
 • τη χρήση των βιοτικών παραγόντων για την εκτίμηση και παρακολούθηση της οικολογικής ποιότητας των επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία (2000/60/ΕΚ).

Επίσης στοχεύει:

 • στην απόκτηση ικανότητας χρήσης οργάνων μετρήσεων πεδίου
 • πραγματοποίησης δειγματοληψιών
 • αναγνώρισης κύριων ταξινομικών ομάδων υδρόβιων οργανισμών (π.χ. φυτοπλαγκτικών , ζωοπλαγκτικών οργανισμών, βενθικων μακροασπονδύλων, ψαριών)
 • στην ερμηνεία και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για τη διατύπωση τεκμηριωμένης άποψης σχετικά με τα υδάτινα οικοσυστήματα και την κατάσταση που επικρατεί σε αυτά.
 • στην ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας και διαχείρισης των υδάτινων οικοσυστημάτων των εσωτερικών νερών

Γενικές ικανότητες

 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Εργασία σε διεπιστημονικό επίπεδο
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Εργαστηριακές ασκήσεις: 8
 • Ασκήσεις πεδίου: 10
 • Μελέτη ανάλυση επιστημονικών άρθρων: 8
 • Δραστηριότητες σε Η/Υ: 6

Σύνολο Μαθήματος: 71

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτή Εξέταση σε θέματα γνώσης και κρίσης, απόδοση στις συνθετικές εργασίες, γενική εκτίμηση της ικανότητας και του ενδιαφέροντος του φοιτητή.

Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών

 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Wetzel, R. G. 2006. Λιμνολογία. Λιμναία και ποτάμια οκοσυστήματα. Επιμέλεια Ελληνικής Έκδοσης Α. Οικονόμου-Αμίλλη, Εκδόσεις Κωσταράκη

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Limnology and Oceanography
 • Hydrobiologia
 • Freshwater biology