Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης Ι

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE816

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση ΤΠΕ στη διδασκαλία
 • Χρησιμοποιείται το σύστημα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, e-course, για τη διάθεση σημειώσεων και επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Επικοινωνία μέσω e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

Το μάθημα περιλαμβάνει θεματικές ενότητες που αφορούν α) στις σχέσεις Κοινωνιολογίας, Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης β) στις βασικές έννοιες της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης με ειδική αναφορά στην κοινωνικοποίηση στις πρωτογενείς και δευτερογενείς ομάδες γ) στις εκπαιδευτικές ανισότητες δ) στις σχέσεις εκπαίδευσης και πολιτικής και ε) στις σχέσεις εκπαίδευσης και οικονομίας. Στη θεματική των εκπαιδευτικών ανισοτήτων γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στις κοινωνιολογικές θεωρίες για τις εκπαιδευτικές ανισότητες και αναλύεται ο ρόλος της εκπαίδευσης στην αναπαραγωγή των κοινωνικών ανισοτήτων και το επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση:

 1. Να γνωρίζουν τις βασικές θέσεις του Λειτουργισμού, της Θεωρίας της Συμβολικής Αλληλεπίδρασης και των Θεωριών της Άμεσης Αναπαραγωγής
 2. Να γνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν τη σχολική επίδοση των μαθητών
 3. Να γνωρίζουν πώς λειτουργεί η Ανισότητα στην Ελληνική Εκπαίδευση
 4. Να έχουν την ικανότητα να εφαρμόζουν τις θεωρητικές γνώσεις με βάση τα κοινωνιολογικά «παραδείγματα» κατά την πρακτική τους στο σχολείο

Γενικές ικανότητες

Σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση των διαφορετικών θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχτεί στο επιστημονικό πεδίο της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης και ερμηνεύουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες, καθώς και η ανάπτυξη της ικανότητας κριτικής προσέγγισης των ζητημάτων της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας.

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών και με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Άσκηση κριτικής επιστημονικών μελετών και αυτοβελτίωσης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε εκπαιδευτικά ζητήματα μαθητών και κοινωνικών τάξεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Αναζήτηση και χρήση βιβλιογραφίας: 24
 • Συγγραφή σύντομης εργασίας: 9
 • Μελέτη για τις εξετάσεις: 25
 • Εξετάσεις: 3

Σύνολο Μαθήματος: 100

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτές Εξετάσεις
 • Ερωτήσεις σύντομης απάντησης
 • Αξιολόγηση εργασιών

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):

 • Σουζάννα-Μαρία Νικολάου (22009), Θεωρητικά ζητήματα στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg
 • Anthony Giddens (22009), Κοινωνιολογία, μτφρ. επιμ. Δ.Γ. Τσαούσης, Αθήνα: Gutenberg
 • Μιχάλης Κελπανίδης (2012), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Θεσσαλονίκη: Ζυγός

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 • Α. Φραγκουδάκη (1985), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Παπαζήση
 • L. Fischer (2006), Κοινωνιολογία του Σχολείου, μτφρ. Μ. Σπυριδοπούλου & Μ. Οικονομίδου, Αθήνα: Μεταίχμιο
 • Χρ. Νόβα -Καλτσούνη (2010), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg
 • D. Blackledge & B. Hunt (1995), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, μτφρ. Μ. Δεληγιάννη, Αθήνα: έκφραση
 • J. H. Ballantine & F. M. Hammack (2015), Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης, επιμ. μτφρ. Δ. Γουβιάς, Αθήνα: επίκεντρο
 • Χ. Κωνσταντίνου (2015), Το καλό σχολείο, ο ικανός εκπαιδευτικός και η κατάλληλη αγωγή ως παιδαγωγική θεωρία και πράξη, Αθήνα: Gutenberg
 • P. Bourdieu & J.C. Passeron (1996), Οι κληρονόμοι. Οι φοιτητές και η κουλτούρα, μτφρ. Ν. Παναγιωτόπουλος & Μ. Βιδάλη, Αθήνα: Καρδαμίτσα