Γενική Βιολογία ΙΙ

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY201

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course.
 • Ανάρτηση διαλέξεων που αφορούν τη θεωρία των εργαστηρίων (powerpoint).
 • Ανάρτηση εργαστηριακού οδηγού.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Αρχές οργάνωσης και εξέλιξης των γονιδιωμάτων των οργανισμών.
 • Η δαρβινική θεώρηση της ζωής. Εξέλιξη των πληθυσμών και καταγωγή των ειδών.
 • Η ιστορία της ζωής στη γη. (Εμφάνιση της ζωής, επανάσταση οξυγόνου, Κάμβρια έκρηξη, μετάβαση στη στεριά, μαζικές εξαφανίσεις κ.α.). Η σημασία του αρχείου των απολιθωμάτων για την κατανόηση της πορείας της ζωής.
 • Βιολογική ποικιλότητα. (Αρχές συστηματικής ταξινόμησης και φυλογενετικά δέντρα)
 • Η περίπτωση των ιών. Μια ζωή δανεική.
 • Προκαρυώτες. Βακτήρια και Αρχαία δύο χωριστές Επικράτειες.
 • Πρώτιστα.
 • Φυτική ποικιλότητα (Βρυόφυτα, Πτεριδόφυτα, Σπερματόφυτα).
 • Μύκητες .
 • Ζωική ποικιλότητα. Ασπόνδυλα, Σπονδυλωτά.
 • Αλληλεπίδραση οργανισμών με το περιβάλλον.
 • Εξέλιξη των ζωής μέσω της μελέτης χαρακτηριστικών απολιθωμάτων.
 • Βιοποικιλότητα. Μικροσκοπική παρατήρηση μορφολογίας οργανισμών (και όπου είναι αναγκαίο αναπαραγωγικών δομών), που καλύπτουν τις τρείς επικράτειες της ζωής.
 • Βακτήρια και Αρχαία
 • Ευκαρυωτικά. (Πρώτιστα, Φυτά, Μύκητες, Ζώα).
 • Από τα βιομόρια στα φυλογενετικά δέντρα. Εκχύλιση πρωτεϊνών από μυϊκό ιστό και ήπαρ ιχθύων. Διαχωρισμός των πρωτεϊνών με ηλεκτροφόρηση. Μονιμοποίηση, χρώση και αποχρωματισμός της πηκτής.
 • Σχεδιασμός πρότυπης καμπύλης. Ταυτοποίηση στην πηκτή των πρωτεϊνών του κυτταροσκελετού (ακτίνη, μυοσίνη). Παρατήρηση του προφίλ των ζωνώσεων των πρωτεϊνών μεταξύ των διαφορετικών ειδών ιχθύων.
 • Σύγκριση των πρωτεϊνικών προφίλ. Δημιουργία κλαδογράμματος.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα της Βιολογίας ΙI οριοθετεί το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης σε επίπεδο οργανισμού. Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν:
α) τις βασικές αρχές που διέπουν την Βιολογία των Οργανισμών
β) τις αρχές οργάνωσης και εξέλιξης των γονιδιωμάτων
γ) την ιστορία της εμφάνισης και της εξάπλωσης της ζωής στη γη
δ) την έννοια της βιοποικιλότητας και την κατάταξη των οργανισμών από στις κατώτερες εξελικτικές βαθμίδες μέχρι τις τρείς επικράτειες,
ε) τις μεταξύ τους αλληλεπιδράσεις και τις αλληλεπιδράσεις τους με το περιβάλλον.

Γενικές ικανότητες

 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Θεωρία μαθήματος: 39
 • Θεωρία εργαστηρίου: 6
 • Εργαστηριακή άσκηση: 18
 • Αυτόνομη μελέτη: 82

Σύνολο Μαθήματος: 145

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Γραπτή τελική εξέταση θεωρίας μαθήματος (80%) που περιλαμβάνει συνδυαστικά: Ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων, Δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής

ΙΙ. Γραπτή εξέταση στη θεωρία και την πρακτική των εργαστηριακών ασκήσεων (20%) που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης και επίλυσης προβλημάτων, δοκιμασίες πολλαπλής επιλογής

ΙΙΙ. Αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται μετά την ολοκλήρωση κάθε εργαστηριακής άσκησης ( αβαθμολόγητη)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 • Βιολογία (Τόμος ΙΙ) N.A. Campbell & J.B. Reece, 8th edition, Pearson Benjamin Cummings, 2007.
 • Βιολογία (Βασικές έννοιες και αρχές) Starr, C. Evens, C.A., Starr, L. Utopia 2015.
 • Εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας. K. Βαρέλη, I. Σαίνης Θ. Τράγκα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2015