Γενική Φυσική

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY104

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Χρησιμοποιείται ιστοσελίδα του μαθήματος και του διδάσκοντα για την παροχή πληροφοριών, τη διάθεση σημειώσεων, λυμένων ασκήσεων, την ανάρτηση ανακοινώσεων και την επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες.

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Ρευστά
  • Πυκνότητα, πίεση, αρχή του Pascal, αρχή του Αρχιμήδη, ροή, εξίσωση συνέχειας, εξίσωση Bernoulli.
 • Κύματα
  • Βασικές έννοιες: Απλή αρμονική ταλάντωση, μηχανικά κύματα, ηλεκτρομαγνητικά κύματα – φως, αρχή επαλληλίας, συμβολή, περίθλαση.
  • Γεωμετρική Οπτική: ανάκλαση, διάθλαση, είδωλα, λεπτοί φακοί, συστήματα φακών, διαφράγματα, ανθρώπινο μάτι.
  • Κυματική Οπτική: Συμβολή, περίθλαση, φίλτρα, φασματόμετρα, μικροσκόπιο.
 • Ηλεκτρισμός-Μαγνητισμός
  • Hλεκτρικό φορτίο, αγωγοί, μονωτές, νόμος Coulomb, ηλεκτρικό πεδίο, δυναμικές γραμμές, ροή ηλεκτρικού πεδίου, νόμος Gauss, ηλεκτρικό δυναμικό, ηλεκτρική δυναμική ενέργεια, χωρητικότητα, διηλεκτρικά.
  • Ηλεκτρικό ρεύμα, αντίσταση, νόμος Ohm, νόμοι Kirchhoff, ηλεκτρικό δυναμικό.
  • Μαγνητικό πεδίο, μαγνητικό δίπολο, νόμος Biot-Savart, σωληνοειδές, επαγωγή, νόμος Faraday, νόμος Lentz, μαγνητικά υλικά.
 • Ατομική-Μοριακή Φυσική
  • Υλοκύματα de Broglie, αρχή αβεβαιότητας, ατομικό μοντέλο Bohr,  εξίσωση Schrodinger, κυματοσυνάρτη, τροχιακά, σπιν, κβαντικοί αριθμοί, απαγορευτική αρχή, περιοδικός πίνακας.
  • Είδη μοριακών δεσμών: ετεροπολικός, ομοιοπολικός, δεσμός υδρογόνου, δεσμοί Van der W Ταλάντωση, περιστροφή μορίων, μοριακά φάσματα.
  • Ακτίνες Χ: Παραγωγή, περίθλαση, φάσματα εκπομπής και απορρόφησης
 • Πυρηνική Φυσική
  • Σύσταση και μέγεθος πυρήνα, ισότοπα, πυρηνικές δυνάμεις, ραδιενέργεια, βιολογικές επιπτώσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας, ραδιοχρονολόγηση,  πυρηνικές αντιδράσεις, σχάση, σύντηξη.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα στοχεύει στην κάλυψη της απαραίτητης ύλης Γενικής Φυσικής για τον φοιτητή των Βιολογικών Επιστημών. Η ύλη, όπως παρουσιάζεται στο περιεχόμενο του μαθήματος, συνοδεύεται από πλήθος παραδειγμάτων σχετικά με την επιστήμη της Βιολογίας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί τις αρχές που διέπουν την ροή ρευστών και τις εφαρμογές της στη βιολογία.
 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και ορισμούς της θεωρίας ταλαντώσεων και των κυμάτων.
 • Να γνωρίζει τι αρχές της Γεωμετρικής οπτικής και να επιλύσει σχετικά προβλήματα.
 • Να κατανοεί και να εξηγεί τα φαινόμενα της συμβολής και περίθλασης καθώς και τον ρόλο τους στην τεχνολογία μικροσκοπίων.
 • Να γνωρίζει τις βασικές έννοιες του Ηλεκτρισμού και να επιλύσει σχετικά προβλήματα.
 • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες του Μαγνητισμού και να επιλύσει σχετικά προβλήματα
 • Να εξηγεί βασικά βιολογικά φαινόμενα που στηρίζονται στις αρχές του Ηλεκτρισμού και Μαγνητισμού.
 • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της Ατομικής Φυσικής όπως την κυματοσυνάρτηση και τα τροχιακά και να εξηγεί τον ρόλο τους στη δομή των ατόμων.
 • Να εξηγεί τα βασικά είδη μοριακών δεσμών καθώς και τον ρόλο τους στη δομή της ύλης.
 • Να εξηγεί τον μηχανισμό παραγωγής ακτίνων Χ και τον ρόλο τους στον καθορισμό της δομής της ύλης.
 • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες της Πυρηνικής Φυσικής

Να εξηγεί τους μηχανισμούς παραγωγής της ραδιενέργειας και  τις βιολογικές επιπτώσεις ιονίζουσας ακτινοβολίας.

Γενικές ικανότητες

• Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών .
• Αυτόνομη εργασία.
• Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 52
 • Φροντιστήριο: 26
 • Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας: 52
 • Μη καθοδηγούμενη μελέτη: 17
 • Εξετάσεις: 3

Σύνολο Μαθήματος: (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα) 150

 

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις στο τέλος του μαθήματος

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση
• D.HALLIDAY, R.RESNICK, R. WALKER, "ΦΥΣΙΚΗ",ΤΟΜΟΣ 2, ISBN: 978-960-01-1594-9
• HUGH D. YOUNG , R.A. FREEDMAN, "ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΦΥΣΙΚΗ με Σύγχρονη Φυσική", Τόμος Β,  ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ-ΟΠΤΙΚΗ) 2η Ελληνική 'Έκδοση ISBN 978-960-02-2473-3 Ξενόγλωσση
• Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth Intermediate Physics for Medicine and Biology, Fourth edition, Springer, ISBN-13: 978-0-387-30942-2

Επιπλέον βιβλιογραφία αναρτάται στο e-course.