Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEY608

(Επίκουρος Καθηγητής)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό λογισμικό για την προσομοίωση λειτουργίας βιοαντιδραστήρων και απομόνωσης πρωτεϊνών, βάσεις δεδομένων
 • Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course
 • Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Άσκηση 1η Προσδιορισμός κυτταρικής ανάπτυξης
 • Άσκηση 2η Λειτουργία βιοαντιδραστήρα για την ανάπτυξη κυττάρων
 • Άσκηση 3η Προσομοίωση της παραγωγής πενικιλίνης σε βιοαντιδραστήρα
 • Άσκηση 4η Απομόνωση ενζύμων
 • Άσκηση 5η Προσομοίωση απομόνωσης πρωτεϊνών με τη χρήση του προγράμματος protein lab
 • Άσκηση 6η Περιβαλλοντικές εφαρμογές της βιοτεχνολογίας: ενζυμική υδρόλυση κυτταρινούχων στερεών αποβλήτων
 • Άσκηση 7η Ακινητοποίηση κυττάρων και απομονωμένων ενζύμων σε φυσικά βιοπολυμερή -εφαρμογή στην παραγωγή βιοαιθανόλης
 • Άσκηση 8η Ένζυμα σε οργανωμένες νανοδομές. Βιοκαταλυτική υδρόλυση τριγλυκεριδίων και παραγωγή biodiesel σε αντίστροφα μικκύλια
 • Άσκηση 9η Eφαρμογή εργαλείων της βιοπληροφορικής για τη διερεύνηση της λειτουργίας γονιδίων και πρωτεϊνών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν σε βασικές τεχνικές της ανάπτυξης κυττάρων σε βοαντιδραστήρες, της απομόνωσης και του χαρακτηρισμού βιοτεχνολογικών προϊόντων, της ακινητοποίησης ενζύμων, της ανάπτυξης βιοακταλυτικών διεργασιών καθώς και της ανάλυσης της λειτουργίας και της δομής γονιδίων και πρωτεϊνών με εργαλεία βιοπληροφορικής. Παράλληλα ο φοιτητής θα μπορεί να συνεργαστεί με τους συμφοιτητές του για να δημιουργήσουν και να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη εργασία σε θέματα αιχμής των εφαρμογών της Βιοτεχνολογίας.

Γενικές ικανότητες

 • Αυτόνομη Εργασία
 • Ομαδική Εργασία
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών με τη χρήση νέων τεχνολογιών

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Ασκήσεις Πράξης που εστιάζουν στην εφαρμογή μεθοδολογιών και ανάλυση μελετών περίπτωσης σε μικρότερες ομάδες φοιτητών: 27
 • Ομαδική Εργασία σε θέματα αιχμής της Βιοτεχνολογίας: 25
 • Μικρές ατομικές εργασίες εξάσκησης: 23
 • Αυτοτελής Μελέτη: 35

Σύνολο Μαθήματος: 110

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Ι. Γραπτή εξέταση στη θεωρία των εργαστηριακών ασκήσεων που περιλαμβάνει ερωτήσεις σύντομης απάντησης (70%)
 • ΙΙ. Αξιολόγηση γραπτών αναφορών των εργασιών στα πλαίσια των εργαστηριακών ασκήσεων (15%)
 • ΙΙΙ. Γραπτή εργασία και δημόσια παρουσίαση ομαδικής εργασίας (15%)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Αρχές Βιοτεχνολογίας Χ. Σταμάτη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2015
 • Εργαστηριακός Οδηγός Βιοτεχνολογίας Χ. Σταμάτη Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 • Βιοτεχνολογία Δ. Κυριακίδη Εκδόσεις Ζήτη
 • Ενζυμική Βιοτεχνολογία Ι. Κλώνης Π.Ε.Κ
 • Basic Biotechnology, Third Edition Edited by Colin Ratledge , Bjørn Kristiansen, 2006, Cambridge University Press
 • Biotechnology, Academic Cell Update David P. Clark, Nanette J. Pazdernik 2012 Elsevier Inc
 • MODERN BIOTECHNOLOGY Connecting Innovations in Microbiology and Biochemistry to Engineering Fundamentals Nathan S. Mosier, Michael R. Ladisch, 2009 by John Wiley & Sons

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
 • Applied Biochemistry and Biotechnology
 • Journal of Chemical Technology and Biotechnology
 • Βiocatalysis and Βiotransformation
 • Enzyme and Microbial Technology
 • Biotechnology Progress
 • Journal of Applied and Polymer Science
 • Process Biochemistry
 • Biotechnology and Βioengineering
 • Food Biotechnology
 • European Journal of Lipid Science and Technology
 • Journal of Biochemical Engineering
 • Bioresource Technology
 • International Journal of Biological Macromolecules
 • Βiotechnology Advances
 • Microbial Cell Factories
 • Biochemical Engineering Journal
 • ISRN Biotechnology
 • Journal of Biomolecules
 • Trends in Biotechnology