Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE813

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Χρήση powerpoint και βίντεο κατά τη διάρκεια των μαθημάτων.

Περιεχόμενα μαθήματος

Στο πλαίσιο του μαθήματος αναλύεται το επιχειρηματικό περιβάλλον, παρέχονται γνώσεις σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης, σχεδιασμού, μάρκετινγκ, αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων, στη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων και στη διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού. Αναλύεται η έννοια της καινοτομίας και η συνεισφορά της στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Διδάσκονται πλήθος αναλύσεων όπως PEST, SWOT, PORTER, KSF του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και γίνεται εξάσκηση στην διαμόρφωση του επιχειρηματικού μοντέλου με τη χρήση του Επιχειρηματικού Καμβά.

Μαθησιακά αποτελέσματα

 • Γνώσεις

Το μάθημα στοχεύει στη μετάδοση βασικών γνώσεων λειτουργίας επιχειρήσεων, οικονομίας των επιχειρήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού.

 • Δεξιότητες

Οι φοιτητές αναμένεται να κατέχουν δεξιότητες ανάλυσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος (εσωτερικού – εξωτερικού), διαμόρφωσης επιχειρηματικών μοντέλων και καθορισμού βασικών στρατηγικών της επιχείρησης.

 • Ικανότητες

Οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση να κατανοήσουν τις βασικές παραμέτρους λειτουργίας των επιχειρήσεων ώστε να μπορούν να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη επιχειρήσεων, σύμβουλοι μελετητές και/η ως επιχειρηματίες.

Γενικές ικανότητες

 • Ανάλυση, αναζήτηση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων επιχειρηματικών ιδεών
 • Προαγωγή τη ελεύθερης δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 52 ώρες
 • Καθοδηγούμενη μελέτη: 35 ώρες
 • Μη καθοδηγούμενη μελέτη: 35 ώρες
 • Συγγραφή εργασίας: 35 ώρες

Σύνολο Μαθήματος: 157 ώρες

Αξιολόγηση φοιτητών

 • Γραπτή εργασία και Τελική γραπτή εξέταση με ερωτήσεις ανάπτυξης.
 • Τελικός βαθμός: (τελική εξέταση) * 0,80 + (γραπτή εργασία* 0,20)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

 1. Κέφης Β.,Παπαζαχαρίου Π., Το επιχειρηματικό όραμα σε Business Plan, Εκδόσεις Κριτική
 2. Johnson G., Scholes K., Whittington R., Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική
 3. Hunger, J. D., Wheelen T. L., Εισαγωγή στο στρατηγικό μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κλειδάριθμος