Ειδικά θέματα Επιχειρηματικότητας

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE914

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
ERASMUS: Δεν προσφέρεται για ERASMUS

Περιεχόμενα μαθήματος