Διδακτική Φυσικών Επιστημών

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE910

(Διδάσκοντες από άλλα Τμήματα)
Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Ελληνικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:

Χρήση διαδικτύου για την παρουσίαση παραδειγμάτων στη Διδασκαλία, εφαρμογές στην τάξη, παραδείγματα με ομαδική εργασία

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Η φύση των Φυσικών Επιστημών και η μάθηση στη διδακτική πράξη
 • Οι στρατηγικές μεθοδολογίας διδακτικής της φυσικής
 • Η πειραματική διδασκαλία
 • Το προτζεκτ ως μέθοδος και διδακτικό εργαλείο
 • To εποικοδομητικό μοντέλο μάθησης
 • Ο ρόλος του πειράματος στην εννοιολογική αλλαγή
 • Οι προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για διάφορες έννοιες της Φυσικής. Παραδείγματα εποικοδομητικής διδακτικής προσέγγισης για μικρά παιδιά και για μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Αναμένεται ότι με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες:

 1. Θα έχουν αποκτήσει τις βασικές γνώσεις σχετικά με τον επιστημονικό κλάδο της Διδακτικής της Φυσικής. Σε σχέση με τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 2. Θα γνωρίζουν την σημασία των Εναλλακτικών ιδεών των μαθητών στις έννοιες της Φυσικής για παιδιά.
 3. Θα αξιοποιούν πρακτικά τη σημασία του πειράματος στη διδασκαλία της Φυσική
 4. Θα χρησιμοποιούν τις μεθόδους διδασκαλίας της Φυσικής
 5. Θα εφαρμόζουν το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας της Φυσικής
 6. Θα επεκτείνουν εφαρμογές από το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας για έννοιες της Φυσικής στη σχολική διδακτική πράξη.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση και ανάλυση, σύνθεση δεδομένων με τη χρήση απαραίτητων εργαλείων για τη διαξαγωγή του μαθήματος της Φυσικής στο Δημοτικό Σχολείο
 • Θα προαχθεί η ελεύθερη , δημιουργική και επαγωγική σκέψη σε συνδυασμό με μεθόδους ειδικής διδακτικής της φυσικής όπως η μέθοδος project, η έρευνα δράσης κ.ά.

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 75
 • Μελέτη Βιβλιογραφίας: 25
 • Εξετάσεις: 25

Σύνολο Μαθήματος: 125

Αξιολόγηση φοιτητών

Γραπτές Εξετάσεις

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

ΒΑΣΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ (Από τον Εύδοξο):

 • Δήμητρα Σπυροπούλου - Κατσάνη: Διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις φυσικές επιστήμες. Θεωρίες μάθησης, αναλυτικά προγράμματα και πρότυπα/μοντέλα διδασκαλίας, διδακτική αξιοποίηση του πειράματος. Τυπωθήτω, 2008.
 • Παναγιώτης Β. Κόκκοτας, Διδακτική των φυσικών επιστημών, Σύγχρονες προσεγγίσεις στη διδασκαλία των φυσικών επιστημών: Η εποικοδομητική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης. Εκδόσεις Γρηγόρη, 2008

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Ιnternational Journal of Science Education
 • Journal of Research in Science Teaching
 • Research in Science Education
 • Research in Science & Technological Education
 • Science & Education
 • Science Education