Ακαδημαϊκά αγγλικά για Βιοεπιστήμονες

ΚΩΔΙΚΟΣ: BEE507

Γλώσσα/ες διδασκαλίας:
Αγγλικά
ERASMUS: Προσφέρεται για ERASMUS
Τρόπος παράδοσης: Πρόσωπο με πρόσωπο
Χρήση Τ.Π.Ε.:
 • Χρήση της moodle ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-course
 • Χρήση υλικού πολυμέσων, διαδραστικών ασκήσεων και διαδικτυακών εργαλείων για τη συμμετοχή των σπουδαστών στο μάθημα, π.χ. Kahoot (σύστημα απόκρισης στην τάξη με βάση το παιχνίδι), Infographics, PowerPoint, εκπαιδευτικό υλικό TED-ed, φόρμες Google κ.λπ.
 • Άμεση επικοινωνία με τη διδάσκουσα μέσω e-mail

Περιεχόμενα μαθήματος

 • Βιοχημεία Ενζύμων
 • Κυτταρική Βιολογία και Κυτταρική Διαίρεση
 • Διαδικασίες αναπαραγωγής DNΑ, Μεταγραφή και Μετάφραση
 • Ορολογία που απαντάται σε συνήθεις πειραματικές τεχνικές Βιολογίας
 • Γενετική. Αρχές της κληρονομικότητας, Γενετική Μετάλλαξη
 • Οικολογία, Εξελικτική οικολογία και Βιοηθική

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι μαθητές θα έχουν βελτιώσει:

 • τις δεξιότητές τους στην ανάγνωση και κατανόηση κειμένων Βιολογίας,
 • το ακαδημαϊκό τους λεξιλόγιο και τις γνώσεις τους στην τεχνική ορολογία της Βιολογίας στα Αγγλικά,
 • τις δεξιότητες κριτικής ανάγνωσης και μελέτης,
 • τις ικανότητες παρουσίασης μέσω σύντομης ομιλίας σε ένα επιστημονικό θέμα αιχμής ή/και σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα που άπτεται της Βιολογίας.

Γενικές ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Οργάνωση διδασκαλίας

 • Διαλέξεις: 39
 • Ασκήσεις: 13
 • Καθοδηγούμενη μελέτη: 32

Σύνολο Μαθήματος: 84

Αξιολόγηση φοιτητών

Ι. Μέσος όρος δύο γραπτών εξετάσεων (70%*) που βασίζονται σε μεθόδους αντικειμενικής αξιολόγησης (ερωτήσεις σωστό/λάθος, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ερωτήσεις αντιστοίχισης κ.λπ.)

ΙΙ. Ομιλία 5 λεπτών πάνω σε ένα επιστημονικό θέμα αιχμής (Προαιρετικό: 15%)

ΙΙΙ. Ομιλία 3 λεπτών ομιλία πάνω σε ένα αμφιλεγόμενο θέμα στη Βιοηθική (Προαιρετικό: 15%)

* Εάν ένας φοιτητής δεν επιθυμεί να δώσει κάποια σύντομη ομιλία, ο μέσος όρος της βαθμολογίας των γραπτών εξετάσεων θα αντιστοιχεί στο 100% της συνολικής βαθμολογίας του μαθήματος

Κριτήρια αξιολόγησης: Αναφέρονται στην πρώτη διάλεξη του μαθήματος και επαναλαμβάνονται κατά την διάρκεια των μαθημάτων εφόσον κριθεί απαραίτητο. Βρίσκονται αναρτημένα στην σελίδα του μαθήματος (e-course)

Συνιστώμενη βιβλιογραφία

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Katsampoxaki Hodgetts, K. (2019). Academic English for Biology, Greece: Disigma Publications. (κύριο σύγγραμα του μαθήματος)
 • Lackie, J. M., Dow, J. A. T., Zioudrou, C., & Stamatopoulos Konstantinos. (2002). Lexiko kyttarikes & moriakes viologias. Athens: Iatrikes Ekdoseis P. Ch. Paschalides.
  Chrimes, J., & Phillips, T. (2015). English for Biomedical Science in Higher Education Studies. Reading: Garnet Publishing
 • Andreou, L. V., Aletra, V., Athanasopoulou, G., Psarropoulou, C. (2018) Good Practices in Traching English for Scientific Purposes to Biology Students in Higher Education, INTED2018 Proceedings, pp. 7174-7183

Συναφή επιστημονικά περιοδικά

 • Journal of English for Academic Purposes (Elsevier)
 • English for Specific Purposes (Elsevier)
 • Journal of Science Education and Technology (Springer)