Πρόγραμμα σπουδών

 

Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Tμήματος Β.Ε.Τ διακρίνονται σε:

 • υποχρεωτικά (Y), τα οποία πρέπει να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές και 
 • κατ’ επιλογήν (E) , τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ.

Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS (300) ή διδακτικών μονάδων (275), σε χρόνο όχι λιγότερο από 10 εξάμηνα.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 του Ν.4009/2011)

Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος) προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης η προσαύξηση ισούται με τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

Οι φοιτητές δικαιούνται να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Το σύνολο των εξαμήνων διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ελάχιστο αριθμό εξαμήνων για τη λήψη πτυχίου. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.

Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων

Οι φοιτητές στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου και μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία (σχετική ανακοίνωση αναρτάται στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος bat.uoi.gr), δηλώνουν υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου (μέσω της ιστοσελίδας: https://cronos.cc.uoi.gr) ή εάν αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο στη Γραμματεία και πάντα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Οι φοιτητές που για δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν δηλώσουν μαθήματα διαγράφονται αυτοδικαίως από το Τμήμα. Για τον παραπάνω λόγο οι φοιτητές πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο ώστε να αποφύγουν τη διαγραφή τους από το Τμήμα.

Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων (αφού γίνουν οι δηλώσεις των μαθημάτων) γίνονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr/Students

Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου.

Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέπει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του μεγίστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει.

Αν ο φοιτητής αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα προσφερόμενα.

Εξετάσεις

Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν. 

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις: 

 1. Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου
 2. Ιουνίου
 3. Σεπτεμβρίου

Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν.

Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται, εκτός από Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, καθώς και τον Ιούνιο στα δηλωθέντα μέχρι και την τελευταία δήλωση μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου (άρθρο 21 Εσωτερικού κανονισμού Παν/μίου). 

Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και 4 εβδομάδες (Σεπτεμβρίου). 

Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις κατά την κρίση του, από την ύλη που έχει διδαχτεί στις παραδόσεις των μαθημάτων (θεωρητικό τμήμα  ή εργαστηριακές ασκήσεις).

Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Λήψη και Βαθμός Πτυχίου

Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

 1. έχει εγγραφεί σε τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα
 2. έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε μαθήματα που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 ECTS ή 275 διδακτικές μονάδες
 3. ο βαθμός πτυχίου εκφράζεται σε κλίμακα 5-10 με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι: 

 • 1.5 για τα μαθήματα με  3 ή 4 διδακτικές μονάδες και 
 • 2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες 

Ο βαθμός του πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

 • ΑPΙΣΤΑ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 8.5 και 10.
 • ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 6.5 και 8.5.
 • ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 5.0 και 6.5.

 

Πρόγραμμα Σπουδών

      Τα μαθήματα του Προγράμματος σπουδών του Tμήματος Β.Ε.Τ διακρίνονται σε:

·         υποχρεωτικά (Y), τα οποία πρέπει να δηλώσουν και να παρακολουθήσουν όλοι οι φοιτητές και

·         κατ’ επιλογήν (E) , τα οποία επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή από το σύνολο των μαθημάτων επιλογής που προσφέρει το Tμήμα Β.Ε.Τ.

      Η παρακολούθηση των εργαστηρίων είναι υποχρεωτική.

      O φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο, όταν εξεταστεί επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα μαθήματα και συγκεντρώσει τον απαιτούμενο αριθμό ECTS (300) ή διδακτικών μονάδων (275), σε χρόνο όχι λιγότερο από 10 εξάμηνα.

Ανώτατη διάρκεια φοίτησης (άρθρο 33 του Ν.4009/2011)

      Από το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012, η ανώτατη διάρκεια φοίτησης στις προπτυχιακές σπουδές δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου (σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του τμήματος) προσαυξημένο κατά τέσσερα εξάμηνα. Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν στα εξάμηνα, μόνον εφόσον πληρούν τους όρους συνέχισης της φοίτησης που καθορίζονται από τον Οργανισμό του Ιδρύματος. Για τους φοιτητές μερικής φοίτησης η προσαύξηση ισούται με τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου.

      Οι φοιτητές δικαιούνται να διακόψουν τις σπουδές τους (αναστολή φοίτησης) για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, με έγγραφη αίτησή τους στη Γραμματεία του Τμήματος. Το σύνολο των εξαμήνων διακοπής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ελάχιστο αριθμό εξαμήνων για τη λήψη πτυχίου. Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην ανώτατη διάρκεια φοίτησης. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα διακοπής των σπουδών. Μετά τη λήξη της διακοπής σπουδών οι φοιτητές επανέρχονται στο Τμήμα.

 

Δηλώσεις Μαθημάτων και Συγγραμμάτων

 

      Οι φοιτητές στην αρχή του χειμερινού και του εαρινού εξαμήνου και μέσα σε ορισμένη αποκλειστική προθεσμία που ορίζεται από τη Γραμματεία (σχετική ανακοίνωση αναρτάται στις ανακοινώσεις της ιστοσελίδας του Τμήματος http://bat.uoi.gr/), δηλώνουν υποχρεωτικά μέσω του διαδικτύου (https://cronos.cc.uoi.gr) ή εάν αδυνατούν για οποιοδήποτε λόγο στη Γραμματεία και πάντα εντός της αποκλειστικής προθεσμίας, μαθήματα που θα παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εξαμήνου αυτού. Οι φοιτητές που για δύο συνεχόμενα εξάμηνα δεν δηλώσουν μαθήματα διαγράφονται αυτοδικαίως από το Τμήμα. Για τον παραπάνω λόγο οι φοιτητές πρέπει να κάνουν δήλωση μαθημάτων σε κάθε εξάμηνο ώστε να αποφύγουν τη διαγραφή τους από το Τμήμα. Οι δηλώσεις των συγγραμμάτων (αφού γίνουν οι δηλώσεις των μαθημάτων) γίνονται στην ιστοσελίδα του συστήματος «ΕΥΔΟΞΟΣ» http://eudoxus.gr/Students.

      Εξέταση γίνεται μόνο σε μάθημα που έχει δηλωθεί κατά το συγκεκριμένο εξάμηνο. Οι φοιτητές που δεν έχουν υποβάλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου.

Φοιτητής που αποτυγχάνει ή δεν προσέρχεται στις εξετάσεις σε κάποια από τα υποχρεωτικά μαθήματα που δήλωσε, πρέπει στο επόμενο αντίστοιχο εξάμηνο (χειμερινό ή εαρινό) να επαναλάβει την παρακολούθησή τους κατά προτεραιότητα και επομένως να τα συμπεριλάβει στη νέα του δήλωση, πάντα μέσα στα πλαίσια του μεγίστου αριθμού μαθημάτων που μπορεί να δηλώσει.

      Αν ο φοιτητής αποτύχει σε επιλεγόμενο μάθημα, μπορεί σε επόμενο εξάμηνο, που προσφέρεται το μάθημα αυτό, να το επαναλάβει ή να το αλλάξει με άλλο επιλεγόμενο μάθημα από τα προσφερόμενα.

Εξετάσεις

      Στο τέλος κάθε εξαμήνου διενεργούνται εξετάσεις στις οποίες συμμετέχουν οι φοιτητές που δήλωσαν και παρακολούθησαν τα αντίστοιχα μαθήματα που διδάχθηκαν.

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι τρεις:

·         Ιανουαρίου- Φεβρουαρίου

·         Ιουνίου

·         Σεπτεμβρίου

      Το Σεπτέμβριο, πριν από την έναρξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου, διενεργούνται επαναληπτικές εξετάσεις στα μαθήματα και των δύο εξαμήνων (χειμερινού και εαρινού) για τους φοιτητές που απέτυχαν.

      Οι φοιτητές που ολοκλήρωσαν τον προβλεπόμενο ελάχιστο χρόνο εξαμήνων έχουν τη δυνατότητα να εξετάζονται, εκτός από Σεπτέμβριο και τον Ιανουάριο – Φεβρουάριο, καθώς και τον Ιούνιο στα δηλωθέντα μέχρι και την τελευταία δήλωση μαθήματα, ανεξάρτητα αν διδάσκονται σε χειμερινό ή εαρινό εξάμηνο. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για όλους τους φοιτητές ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθημάτων που οφείλουν για τη λήψη πτυχίου (άρθρο 21 Εσωτερικού κανονισμού Παν/μίου). 

      Η διάρκεια κάθε εξεταστικής περιόδου είναι 3 εβδομάδες (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και Ιουνίου) και 4 εβδομάδες (Σεπτεμβρίου).

      Η βαθμολογία του φοιτητή σε κάθε μάθημα καθορίζεται από το διδάσκοντα, ο οποίος υποχρεούται να οργανώσει γραπτές ή και προφορικές εξετάσεις κατά την κρίση του, από την ύλη που έχει διδαχτεί στις παραδόσεις των μαθημάτων (θεωρητικό τμήμα  ή εργαστηριακές ασκήσεις).

      Το πρόγραμμα εξετάσεων κάθε εξαμήνου καταρτίζεται από επιτροπή και ανακοινώνεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.

Λήψη και Βαθμός Πτυχίου

      Ο φοιτητής ολοκληρώνει τις σπουδές του και παίρνει πτυχίο όταν:

1.      έχει εγγραφεί σε τουλάχιστον 10 διδακτικά εξάμηνα

2.      έχει εξεταστεί επιτυχώς (με προβιβάσιμο βαθμό) σε μαθήματα που να αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 300 ECTS ή 275 διδακτικές μονάδες.

      Ο βαθμός πτυχίου εκφράζεται σε κλίμακα 5-10 με προσέγγιση εκατοστού. Για τον υπολογισμό του, πολλαπλασιάζεται ο βαθμός κάθε μαθήματος με το συντελεστή βαρύτητας και το άθροισμα των επιμέρους γινομένων διαιρείται με το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των μαθημάτων.

      Οι συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων είναι:

·         1.5 για τα μαθήματα με  3 ή 4 διδακτικές μονάδες και

·         2 για τα μαθήματα με περισσότερες από 4 διδακτικές μονάδες 

Ο βαθμός του πτυχίου χαρακτηρίζεται ως εξής:

·         ΑPΙΣΤΑ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 8.5 και 10.

·         ΛΙΑN ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 6.5 και 8.5.

·         ΚΑΛΩΣ“: εάν ο βαθμός είναι μεταξύ 5.0 και 6.5.