Σκοπός του Οδηγού Σπουδών είναι να παρουσιάσει το Τμήμα, την οργάνωσή του, τις υπηρεσίες που παρέχει στους φοιτητές του καθώς και ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο να εκφράζει τη φιλοσοφία και το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος.

Οδηγός Σπουδών 2020 - 2021

2021

Παλαιότεροι Οδηγοί Σπουδών του Τμήματος

Μπορείτε να κατεβάσετε τους οδηγούς σπουδών του Τμήματος περασμένων Ακαδημαϊκών Ετών::