Μιχαέλα Φίλιου

Επίκουρη Καθηγήτρια


Στοιχεία επικοινωνίας

 • Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2651007334
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (Email): mfiliou@uoi.gr
 • Γραφείο: III-203-2, 1ος όροφος, Μεταβατικό κτήριο
 • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 11:00-14:00
  • Γνωστικό αντικείμενο: Βιοχημεία
  • Ερευνητικά ενδιαφέροντα:
   1. Μιτοχόνδρια και νευροψυχιατρικές διαταραχές
   2. Βιοδείκτες και μέθοδοι εύρεσης βιοδεικτών (πρωτεομική, μεταβολωμική)
   3. Νέοι θεραπευτικοί στόχοι για νευροψυχιατρικές διαταραχές
  • Προπτυχιακά μαθήματα που διδάσκει:
   1. Βιοχημεία Ι, Βιοχημεία ΙΙ

  Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα