Παρουσίαση Διπλωματικής Εργασίας Πούλιου Αικατερίνης

Η κα. Κατερίνα Πούλιου, θα παρουσιάσει τη Διπλωματική της εργασία με τίτλο «Επίδραση του γαλλικού οξέος σε κύτταρα που υπερεκφράζουν την ανθρώπινη πρωτεΐνη θερμικού σοκ των 70 kDa (HSP70)» , την Τρίτη 2/07/2024, στις 12μμ, διαδικτυακά στο σύνδεσμο:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aj5DZjPAV1eHOaI6ZeKVjsbT1XoBGYaMvcDnv4I7VMYc1%40thread.tacv2/1719266003606?context=%7b%22Tid%22%3a%2208bea52a-5ad3-4627-9549-5ff3a65676be%22%2c%22Oid%22%3a%22c84d368f-14ec-42bc-a9a5-fc7dae280859%22%7d