Στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται κατά το τελευταίο έτος των σπουδών. Η επιτυχής διεκπεραίωση της ΔΕ αποτελεί απαραίτητη, ουσιαστική και τυπική προϋπόθεση για την απόκτηση του πτυχίου.
Η ΔΕ μπορεί να είναι: 

  • Πειραματική, διάρκειας ενός ή δύο εξαμήνων, και ισοδυναμεί με 30 ECTS (24 διδακτικές μονάδες) ή 60 ECTS (48 διδακτικές μονάδες), αντίστοιχα
  • Βιβλιογραφική, διάρκειας ενός εξαμήνου και διδακτικού φόρτου 30 ECTS (24 διδακτικές μονάδες).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάθεση αίτησης έναρξης της εκπόνησης ΔΕ είναι ο/η φοιτητής/τρια να έχει συγκεντρώσει στα οκτώ πρώτα εξάμηνα των σπουδών του (1ο - 8ο):

(α) 161 Δ.Μ. εάν το Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής του/της είναι μέχρι και το 2007-08,
(β) 178 Δ.Μ. ή 192 ECTS εάν το Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής του/της είναι το 2008-09 ή το 2009-10 και
(γ) 181 Δ.Μ. ή 192 ECTS εάν το Ακαδημαϊκό έτος εγγραφής του/της είναι από το 2010-11 και μετά.

Επιπλέον, ο κάθε επιβλέπων μπορεί να θέσει ως προϋπόθεση την επιτυχή παρακολούθηση συγκεκριμένων μαθημάτων (σχετικών με το ερευνητικό του πεδίο), κατά την κρίση του.

Μπορείτε να κατεβάσετε (σε μορφή PDF) τον Κανονισμό Διπλωματικών Εργασιών (21/06/13).

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε (σε μορφή DOC):