Γραμματεία

Παρακαλoύμε  δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο του Προγράμματος  της Εξεταστικής περιόδου  του Ιανουαρίου  2018.

Οι κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, θα πραγματοποιηθούν στην Αίθουσα 4 (Μεταβατικό κτίριο). Το πρόγραμμα των εξετάσεων παρατίθεται παρακάτω:

 Γενική Βιολογία:  Τρίτη , 12-12-2017, ώρα 11:00 – 13:00

Βασική Οργανική Χημεία : Πέμπτη, 14-12-2017, ώρα 10:00 – 12:00

Γενική Φυσική: Δευτέρα, 18-12-2017, ώρα  10:00 – 12:00

Παρατηρήσεις : Για να γίνουν δεκτοί οι υποψήφιοι θα πρέπει να φέρουν μαζί την αστυνομική  τους ταυτότητα.

 

 Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο: Odigies_gia_symmetexontes

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/Files/Dianomi_ Xeimerinou_2017-2018.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2018.

Þ   Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2017.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

 

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

 

Επισημαίνεται ότι βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

 

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

 

 

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ”

(1)   ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

BEE719

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o, 9o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

4

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://ecourse.uoi.gr/

           

 

(2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν σαν σκοπό οι φοιτητές:

 (α) Να κατανοούν το περιβάλλον ως το αποτέλεσμα της μακρόχρονης σχέσης με τον ανθρώπινο πολιτισμό

 (β) Να αντιλαμβάνονται τη σημερινή βιοποικιλότητα σαν αποτέλεσμα της μακράς συμβίωσης του ανθρώπου με τη Φύση, ιδιαίτερα στα οικοσυστήματα  της Μεσογείου

(γ) Να είναι εξοικειωμένοι με σύγχρονες οπτικές που ολοένα και περισσότερο ενσωματώνουν στην επιστήμη της Διατήρησης  πολιτισμικές αξίες, λαϊκές κοσμοθεωρίες και τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης

(δ) Να κατανοούν τη Φύση σαν έννοια που συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική "κατασκευή" του   φυσικού περιβάλλοντος

(ε)  Να καταλαβαίνουν την αξία διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη μελέτη επιστημονικών θεμάτων

 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι  πτυχιούχοι (σύμφωνα με τις περιγραφές για τα  επίπεδα, 6, 7 & 8 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ):

(α) Θα είναι ικανοί για μια κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών με τη Φύση

(β) Θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την Πολιτιστική Οικολογία, την Τοπική Οικολογική Γνώση, τη Συμμετοχική Διατήρηση και άλλα συναφή θέματα, ως βάση για τριβή με σχετικές έννοιες ή/και έρευνα

(γ) Θα κατανοούν θέματα σχετικά με τη σχέση Φύσης - ανθρώπινου πολιτισμού και να γνωρίζουν τις πλέον σχετικές πρόσφατες οπτικές έρευνας και μελέτης σε πεδία διεπιστημονικών προσεγγίσεων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1.       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

2.       Ομαδική εργασία

3.       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

4.       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

5.       Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

6.       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

7.        Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

(3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

O όρος Πολιτισμική Οικολογία (Cultural Ecology) αναδείχθηκε από τη διδασκαλία του Julian Steward (1902-1972)  και  ορίστηκε αρχικά ως η διαδικασία με την οποία μια κοινωνία προσαρμόζεται στο περιβάλλον της. Ωστόσο σήμερα δεν αναφερόμαστε πλέον στην προσαρμογή των ανθρώπων στο περιβάλλον, παρά στην οικειοποίηση του περιβάλλοντος, καθώς και την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή του. Σε αυτό το πλαίσιο η επιστήμη της Πολιτισμικής Οικολογίας μελετά τη σχέση συγκεκριμένων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον τους και με τις μορφές ζωής και τα οικοσυστήματα που αυτό στηρίζει.

 

Tο μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

1.     Η σχέση Φύσης - Πολιτισμού: Ιστορία, ορισμοί και θεωρίες

2.     Η ιδέα της Φύσης: Κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της έννοιας Φύση και βασικές θεωρίες

3.     Εθνοβιολογία: Εισαγωγή στην επιστήμη, μέθοδοι έρευνας και εφαρμογές. Π.χ. Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα  στην Ευρώπη: Επανεξετάζοντας διαχειριστικές πρακτικές

4.     Εθνο βοτανική, Εθνο ορνιθολογία, Εθνο μυκολογία: Η γόνιμη συνάντηση της επιστήμης της Βιολογίας και των ανθρωπιστικών σπουδών

5.     Ανθρωπογενής βιοποικιλότητα: (Α) Καλλιεργούμενα φυτά και εξημερωμένα ζώα στα οικοσυστήματα της Μεσογείου, (Β) Σχέσεις ανθρώπων-ζώων στο παρελθόν και σήμερα

6.     Πολιτισμικά τοπία.

7.     Τοπικά συστήματα διαχείρισης: Το παράδειγμα των Ιερών Φυσικών Τόπων

8.     Ιερά δάση και αρχαία δέντρα. Τόποι διατήρησης της Φύσης και του Πολιτισμού

9.     Από τον κήπο της Εδέμ ως το Εθνικό Πάρκο Yellowstone (HΠA): Θεωρίες για τη Διατήρηση της Φύσης

10.Αντιμαχίες, συμμετοχικές πρακτικές διατήρησης και νέες οπτικές στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης όπως η ιδέα του "Re wilding"

(4)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint

Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος

Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course

Άμεση επικοινωνία με το διδάσκοντα με e-mail

Χρήση των υπηρεσιών της Google για την ανταλλαγή πληροφοριών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Διαδραστική διδασκαλία

15

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

15

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course total

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνικά

 

Ι. Γραπτό τεστ (70%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

(5)   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

1. Βιβλίο.

Προτείνονται:

a)    Μποτετζάγιας, Ι. 2010. Η ιδέα της φύσης. Απόψεις για το περιβάλλον από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Κριτική, Αθήνα.

b)    Rackham, O and Moody J. 2015. Η δημιουργία του κρητικού τοπίου.

c)     Στάρα, Κ. και Βώκου, Δ, 2015 (Επιμ). Πακέτο δραστηριοτήτων περι­βαλλοντικής εκπαίδευσης: “Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας". Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

2. Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας: άρθρα και ανασκοπήσεις που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.

 

3. Σύσταση εκπαιδευτικών και άλλων συναφών ιστοσελίδων.

Προτείνονται:

a)  UNESCO Cultural landscapes http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/

b)Sacred Natural Sites http://sacrednaturalsites.org/

Μπορείτε να δείτε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των μαθημάτων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 στο συνημμένο αρχείο.

Το πρόγραμμα ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση αλλαγών θα αναρτηθεί εκ νέου στις ανακοινώσεις.

mailbox:///C:/Users/Dora/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/t1zlji5h.default/Mail/Local%20Folders/Inbox?number=3120&part=1.1.2&filename=image003.jpg

Πρόγραμμα Υποτροφιών FulbrightΑκαδημαϊκού Έτους 2018-2019
για Έλληνες Πολίτες

ToΊδρυμα Fulbrightπροκηρύσσει νέο κύκλο υποτροφιών για το ακαδημαϊκό έτος2018-2019


Οι υποτροφίες  απευθύνονται σε καθηγητές/ερευνητές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, εκπαιδευτικούς και καλλιτέχνες  και αφορούν σπουδές, διαλέξεις, επιμορφωτικά προγράμματα και έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο του ιδρύματος www.fulbright.gr

Για αιτήσεις και αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών για έλληνες πολίτες, επικοινωνήστε με την κα Ελς Σιάκος Χάναπε, Υπεύθυνη Ελληνικού Προγράμματος / Σύμβουλο  Υποτροφιών Fulbright, με e-mail στο greekprogram@fulbright.gr

Παρακαλούμε πολύ όπως κοινοποιήσετετην ανακοίνωση στις ενδιαφερόμενες ομάδες.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________­­­­­­­­­

Πρόγραμμα για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές
Εγγραφή από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Απευθύνεται σε αποφοίτους ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού τομέα οι οποίοι έχουν σημειώσει  εξαιρετικές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Απονέμονται υποτροφίες για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος στις Ηνωμένες Πολιτείες και  για τα περισσότερα επιστημονικά πεδία μεταπτυχιακού επιπέδου.

Αναλυτικές πληροφορίες 
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/graduate-students


Πρόγραμμα για Υποψήφιους Διδάκτορες
Εγγραφή από Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2018

Απευθύνεται σε υποψήφιους διδάκτορες εγγεγραμμένους σε ελληνικό πανεπιστήμιο οι οποίοι θα μπορούσαν να ωφεληθούν από μια βραχυπρόθεσμη παραμονή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες για τους σκοπούς της έρευνάς τους. Ιδιαίτερη σημασία θα αποδοθεί στο θέμα, το στάδιο και το επίπεδο της έρευνας, καθώς και στην αναλυτική έκθεση της ερευνητικής πρότασης.

Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/doctoral-dissertation-research-students


Πρόγραμμα για Επιστήμονες
Εγγραφή από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2017

 

Απευθύνεται σε μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού ΑΕΙ /ΑΤΕΙ, καθώς και ερευνητικών  ιδρυμάτων ή κέντρων της ημεδαπής (εξαιρουμένων των μεταδιδακτορικών ερευνητών), κατόχους διδακτορικού τίτλου σπουδών σε οποιοδήποτε γνωστικό πεδίο με τετραετή επαγγελματική πείρα, οι οποίοι επιθυμούν να διδάξουν ή να διεξαγάγουν έρευνα σε πανεπιστήμια ή ερευνητικά κέντρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.  

 

Αναλυτικές πληροφορίες  
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/visiting-scholars


Πρόγραμμα για Καλλιτέχνες
Εγγραφή  από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

 

Απευθύνεται σε ενεργούς/επαγγελματίες καλλιτέχνες από οποιονδήποτε χώρο των καλών τεχνών: τη δημιουργική γραφή, τη μουσική, το θέατρο, τον χορό, την περφόρμανς, τον κινηματογράφο, τη φωτογραφία και τα ψηφιακά μέσα. Σε καλλιτέχνες  οι οποίοι επιθυμούν να οξύνουν  τις δεξιότητές τους και να δώσουν ώθηση στη σταδιοδρομία τους, που αναζητούν ευκαιρίες για να εξελιχθούν και να γνωρίσουν την πολιτιστική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ίδρυμα ενδιαφέρεται για σαφώς ορισμένα / βιώσιμα πρότζεκτ τα οποία έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και δημιουργούν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας.

 

Αναλυτικές πληροφορίες 
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artists


Πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών (artistresidency)
Διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας καλλιτεχνών και συγγραφέων του SantaFeArtInstitute (SantaFeArtInstitutesinternationalArtistsandWritersResidencyProgram)

Εγγραφή  από Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης  Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2017

Απευθύνεται σε δημιουργικούς επαγγελματίες του χώρου οι οποίοι ενδιαφέρονται για το πρόγραμμα φιλοξενίας του SantaFeArtInstitute(SFAI).  Το SFAIεπιλέγει κάθε χρόνο θεματικές ενότητες που κινούνται γύρω από ζητήματα τα οποία απασχολούν διάφορες τοπικές και παγκόσμιες κοινότητες. Το Ίδρυμα αναζητά σαφώς ορισμένα / βιώσιμα πρότζεκτ τα οποία έχουν καινοτόμο χαρακτήρα και ανοίγουν την προοπτική μελλοντικής συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας. Οι υποψήφιοι επιλέγονται με γνώμονα την ακαδημαϊκή αριστεία, την προοπτική επαγγελματικής εξέλιξης, τη συμμετοχή στα κοινά, τα λοιπά τους ενδιαφέροντα, την ικανότητά τους να ταυτιστούν δημιουργικά και κριτικά με τη θεματική της περιόδου φιλοξενίας για την οποία αιτούνται και τη δυνατότητά τους να λειτουργήσουν ως πρέσβεις πολιτισμού για την Ελλάδα.

Αναλυτικές πληροφορίες 
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/artist-residency


Θερινά επιμορφωτικά προγράμματα για καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
(StudyoftheUnitedStatesInstitutesforSecondarySchoolEducators)

Αίτηση από Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 έως Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017

Απευθύνονται σε καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που ασχολούνται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας και σε επαγγελματίεςστο πεδίο της εκπόνησης αναλυτικών προγραμμάτων, της εκπαίδευσης καθηγητών και της συγγραφής διδακτικών εγχειριδίων.  ΤοΕπιμορφωτικό Πρόγραμμα Μελέτης των ΗΠΑ (StudyoftheUnitedStatesInstituteSUSI) έχει διάρκεια πέντε εβδομάδων και στόχο να βελτιώσει την ποιότητα διδασκαλίας και να ενισχύσει την εκπόνηση αναλυτικών προγραμμάτων σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και σχολικά συστήματα εκτός Ηνωμένων Πολιτειών. Λαμβάνει χώρα σε διάφορα πανεπιστήμια των Ηνωμένων Πολιτειών και εστιάζεται σε συγκεκριμένες θεματικές ή ζητήματα από το πεδίο των Αμερικανικών Σπουδών.

Αναλυτικέςπληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-secondary-school-educators


Θερινάεπιμορφωτικάπρογράμματαγιαπροπτυχιακούςφοιτητές
(Study of the United States Institutes for Student Leaders from Europe)

Αίτηση από Τρίτη, 10 Οκτωβρίου 2017 έως Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Αίτησης Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2018

Απευθύνονται σε προπτυχιακούς φοιτητές ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέαηλικίας 18-25 ετών και έχουν διάρκεια πέντε εβδομάδων. Στόχος τους είναι οι φοιτητές να εμβαθύνουν στην κατανόησή τους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και να αναπτύξουν ηγετικές δεξιότητες.


Αναλυτικές πληροφορίες
http://www.fulbright.gr/scholarships-for-greek-citizens/programs/study-of-the-us-institutes-for-european-student-leaders


Πρόγραμμα FulbrightSchuman
Αίτηση από 15 Σεπτεμβρίου 2017 έως 1 Δεκεμβρίου 2017

 

Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής Ηλεκτρονικής Αίτησης 1 Δεκεμβρίου 2017

Απευθύνεται σε ευρωπαίους πολίτες με ενδιαφέρον για θέματα που άπτονται της σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ. Το Πρόγραμμα Fulbright-Schuman, το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή Εκπαιδευτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Βελγίου, χρηματοδοτείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ και τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Προσφέρει οικονομική ενίσχυση για μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα και προτάσεις για διαλέξεις στα πεδία των σχέσεων ΗΠΑ-ΕΕ, της ευρωπαϊκής πολιτικής ή των ευρωπαϊκών θεσμών σε ενδιαφερόμενους αμερικανούς και ευρωπαίους πολίτες. Επιτυχείς προτάσεις θα θεωρηθούν αυτές που θα εξετάζουν ένα ζήτημα κοινού ενδιαφέροντος υπό μια συγκριτική οπτική και θα αφορούν περισσότερα από ένα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. 
 
Αναλυτικές πληροφορίες   
http://www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

www.fulbright.gr

 

Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017 15:04

Ορκωμοσία Μαρτίου 2017

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τους φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στις  28 Μαρτίου 2017.

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 17:27

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).
Σελίδα 1 από 9