Πέμπτη, 05 Ιουλίου 2018 13:30

ΠΜΣ «ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ – ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Προστέθηκε από την 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ –

ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑ –

ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ»

Διευθυντής: Καθηγητής ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ι. ΔΑΠΟΝΤΕ M.D., Dr Med (LMU Munich), F.C.O.G. (S.A.)

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)  γίνονται δεκτοί :

1. Απόφοιτοι Τμημάτων Ιατρικής, Επιστημών Υγείας (Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Νοσηλευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

2. Απόφοιτοι Τμημάτων των Σχολών Θετικών Επιστημών (Βιολογίας, Χημείας, Βιοχημείας, Βιοτεχνολογίας, Μοριακής Βιολογίας, Φαρμακευτικής) των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής .

3. Πτυχιούχοι τμημάτων Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου που επιθυμούν μελλοντική επαγγελματική ενασχόληση με θέματα Φροντίδας υγείας της γυναίκας και

ειδικότερα με τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής.

 

Στα πλαίσια πιθανής μελλοντικής επαγγελματικής αποκατάστασης:

•   Η Roche Diagnostics Hellas δεσμεύεται να συνεργαστεί με το «Πρόγραμμα» για να βοηθήσει στην βέλτιστη εκπαίδευση όλων των  μεταπτυχιακών στις επαγγελματικές εργαστηριακές εφαρμογές των Bιοδεικτών για την Υγεία της Γυναίκας στην Ελλάδα.

•  Οι  απόφοιτοι του Προγράμματος θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για μια θέση Management Trainee της Roche Diagnostics Hellas.

•  Σε αυτά τα πλαίσια για τρεις (3) αριστεύσαντες σπουδαστές προσφέρουμε τη διοργάνωση ενός τριήμερου διαδραστικού εκπαιδευτικού προγράμματος στην Αθήνα, το οποίο θα παρέχει μια γενική εικόνα του διαγνωστικού κλάδου, την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο οι αποκτηθείσες γνώσεις για τις εφαρμογές βιοδεικτών εφαρμόζονται στην αγορά και θα παράσχουν  μοναδική ευκαιρία να επισκεφθούνε on site εργαστήρια πελατών στα οποία εφαρμόζονται οι εργαστηριακές μετρήσεις των «Βιοδεικτών για την Υγεία της Γυναίκας».

 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο «Βιολογία της Αναπαραγωγής – Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία – Περιγεννητική Ιατρική» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στην Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση συμμετοχής (χορηγείται από το γραφείο του Διευθυντού του ΠΜΣ).

2. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ

3. Αναλυτική βαθμολογία όλων των προπτυχιακών μαθημάτων μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης

4. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα με στοιχεία για τις σπουδές, την ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου (με τα αντίστοιχα αποδεικτικά)

5. Πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, εφ’ όσον υπάρχουν

6. Στοιχεία συμμετοχής σε ερευνητικές δραστηριότητες, εφ’ όσον υπάρχουν

7. Δυο συστατικές επιστολές από Καθηγητές Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ ή ερευνητές Α΄ αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής

8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας υποχρεωτικά και άλλων ξένων γλωσσών προαιρετικά. Σε ειδικές περιπτώσεις η γλωσσομάθεια θα κρίνεται από την Επιτροπή Επιλογής

9. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας

10. Πρόσφατη φωτογραφία ταυτότητας

11. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι δεν είμαι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ΠΜΣ άλλου Τμήματος»

12. Δήλωση του Ν. 1599/86 «ότι όλα τα δικαιολογητικά είναι ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων»

 

Το πρόγραμμα αρχίζει στις 01/10/2018 και περιλαμβάνει δύο διδακτικά εξάμηνα. Στο Α΄ εξάμηνο (χειμερινό), πραγματοποιούνται 140 ώρες διδασκαλίας από τις οποίες οι μισές είναι εργαστηριακές ασκήσεις. Στο Β΄ εξάμηνο (εαρινό), υπάρχουν 162 ώρες διδασκαλίας οι οποίες κατανέμονται σε 114 ώρες διαλέξεων και 48 ώρες  εργαστηριακών ασκήσεων. Οι παραπάνω εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στη  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική και στο Εργαστήριο Βιολογίας και στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Επιπρόσθετα στα πλαίσια του μεταπτυχιακού προγράμματος πραγματοποιούνται ώρες πρακτικής εργαστηριακής άσκησης των μεταπτυχιακών φοιτητών στη Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής. Οι φοιτούντες ασκούνται σε όλες τις τεχνικές της Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (εντός της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής), αλλά και εξοικειώνονται με τη χρήση και μέτρηση  Βιοδεικτών στη Μαιευτική και Γυναικολογία, θέματα Προγεννητικού Ελέγχου και Γενετικής Συμβουλευτικής και Περιγεννητικής Ιατρικής. Η φοίτηση τους ολοκληρώνεται με τρίμηνη περίοδο διάρκειας 12 εβδομάδων για την εκπόνηση, συγγραφή και παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

 

Τα δίδακτρα για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ανέρχονται σε 1500 ευρώ ανά εξάμηνο.

 

Η Επιτροπή Επιλογής θα καλέσει σε συνέντευξη όσους από τους υποψήφιους πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Οι συνεντεύξεις θα διεξαχθούν στην έδρα του Τμήματος. Η Επιτροπή Επιλογής θα συνεκτιμήσει το γενικό βαθμό πτυχίου, τη βαθμολογία στα σχετικά με το Π.Μ.Σ. προπτυχιακά μαθήματα, τα πιστοποιητικά ή διπλώματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, την τυχόν ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα, δύο συστατικές επιστολές και το πιστοποιητικό επάρκειας της γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και άλλων ξένων γλωσσών. Για τους αλλοδαπούς, απαραίτητη κρίνεται η άριστη γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής.

 

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

 

Υποβολή Αιτήσεων:

Από 09/07/2018 έως και 03/08/2018 & ώρες 10.00-13.00

 

Διεύθυνση παραλαβής δικαιολογητικών και

υποβολής αιτήσεων:

Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Γραφείο Καθηγητού κ. Αλέξανδρου Δαπόντε,

2ος όροφος, Γραφείο 19

Υπόψιν κ. Σοφία Καρυώτου, κ. Γεωργία Κόκκα

Τηλέφωνα πληροφοριών: 2413502795/2413502796, Fax

2413501019

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

O Διευθυντής του Π.Μ.Σ.

«Βιολογία της Αναπαραγωγής»

 

Αλέξανδρος Ι. Δαπόντε

M.D.(Thessaloniki), Dr Med (LMU Munich), FCOG (SA)

Διευθυντής Μαιευτικής και

Γυναικολογικής Κλινικής

Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διαβάστηκε 295 φορές