Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017 14:41

Πληροφορίες για το μάθημα "Πολιτισμική Οικολογία"

Προστέθηκε από την 

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ”

(1)   ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

BEE719

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o, 9o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

4

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://ecourse.uoi.gr/

           

 

(2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν σαν σκοπό οι φοιτητές:

 (α) Να κατανοούν το περιβάλλον ως το αποτέλεσμα της μακρόχρονης σχέσης με τον ανθρώπινο πολιτισμό

 (β) Να αντιλαμβάνονται τη σημερινή βιοποικιλότητα σαν αποτέλεσμα της μακράς συμβίωσης του ανθρώπου με τη Φύση, ιδιαίτερα στα οικοσυστήματα  της Μεσογείου

(γ) Να είναι εξοικειωμένοι με σύγχρονες οπτικές που ολοένα και περισσότερο ενσωματώνουν στην επιστήμη της Διατήρησης  πολιτισμικές αξίες, λαϊκές κοσμοθεωρίες και τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης

(δ) Να κατανοούν τη Φύση σαν έννοια που συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική "κατασκευή" του   φυσικού περιβάλλοντος

(ε)  Να καταλαβαίνουν την αξία διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη μελέτη επιστημονικών θεμάτων

 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι  πτυχιούχοι (σύμφωνα με τις περιγραφές για τα  επίπεδα, 6, 7 & 8 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ):

(α) Θα είναι ικανοί για μια κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών με τη Φύση

(β) Θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την Πολιτιστική Οικολογία, την Τοπική Οικολογική Γνώση, τη Συμμετοχική Διατήρηση και άλλα συναφή θέματα, ως βάση για τριβή με σχετικές έννοιες ή/και έρευνα

(γ) Θα κατανοούν θέματα σχετικά με τη σχέση Φύσης - ανθρώπινου πολιτισμού και να γνωρίζουν τις πλέον σχετικές πρόσφατες οπτικές έρευνας και μελέτης σε πεδία διεπιστημονικών προσεγγίσεων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1.       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

2.       Ομαδική εργασία

3.       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

4.       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

5.       Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

6.       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

7.        Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

(3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

O όρος Πολιτισμική Οικολογία (Cultural Ecology) αναδείχθηκε από τη διδασκαλία του Julian Steward (1902-1972)  και  ορίστηκε αρχικά ως η διαδικασία με την οποία μια κοινωνία προσαρμόζεται στο περιβάλλον της. Ωστόσο σήμερα δεν αναφερόμαστε πλέον στην προσαρμογή των ανθρώπων στο περιβάλλον, παρά στην οικειοποίηση του περιβάλλοντος, καθώς και την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή του. Σε αυτό το πλαίσιο η επιστήμη της Πολιτισμικής Οικολογίας μελετά τη σχέση συγκεκριμένων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον τους και με τις μορφές ζωής και τα οικοσυστήματα που αυτό στηρίζει.

 

Tο μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

1.     Η σχέση Φύσης - Πολιτισμού: Ιστορία, ορισμοί και θεωρίες

2.     Η ιδέα της Φύσης: Κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της έννοιας Φύση και βασικές θεωρίες

3.     Εθνοβιολογία: Εισαγωγή στην επιστήμη, μέθοδοι έρευνας και εφαρμογές. Π.χ. Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα  στην Ευρώπη: Επανεξετάζοντας διαχειριστικές πρακτικές

4.     Εθνο βοτανική, Εθνο ορνιθολογία, Εθνο μυκολογία: Η γόνιμη συνάντηση της επιστήμης της Βιολογίας και των ανθρωπιστικών σπουδών

5.     Ανθρωπογενής βιοποικιλότητα: (Α) Καλλιεργούμενα φυτά και εξημερωμένα ζώα στα οικοσυστήματα της Μεσογείου, (Β) Σχέσεις ανθρώπων-ζώων στο παρελθόν και σήμερα

6.     Πολιτισμικά τοπία.

7.     Τοπικά συστήματα διαχείρισης: Το παράδειγμα των Ιερών Φυσικών Τόπων

8.     Ιερά δάση και αρχαία δέντρα. Τόποι διατήρησης της Φύσης και του Πολιτισμού

9.     Από τον κήπο της Εδέμ ως το Εθνικό Πάρκο Yellowstone (HΠA): Θεωρίες για τη Διατήρηση της Φύσης

10.Αντιμαχίες, συμμετοχικές πρακτικές διατήρησης και νέες οπτικές στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης όπως η ιδέα του "Re wilding"

(4)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint

Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος

Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course

Άμεση επικοινωνία με το διδάσκοντα με e-mail

Χρήση των υπηρεσιών της Google για την ανταλλαγή πληροφοριών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Διαδραστική διδασκαλία

15

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

15

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course total

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνικά

 

Ι. Γραπτό τεστ (70%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

(5)   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

1. Βιβλίο.

Προτείνονται:

a)    Μποτετζάγιας, Ι. 2010. Η ιδέα της φύσης. Απόψεις για το περιβάλλον από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Κριτική, Αθήνα.

b)    Rackham, O and Moody J. 2015. Η δημιουργία του κρητικού τοπίου.

c)     Στάρα, Κ. και Βώκου, Δ, 2015 (Επιμ). Πακέτο δραστηριοτήτων περι­βαλλοντικής εκπαίδευσης: “Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας". Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

2. Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας: άρθρα και ανασκοπήσεις που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.

 

3. Σύσταση εκπαιδευτικών και άλλων συναφών ιστοσελίδων.

Προτείνονται:

a)  UNESCO Cultural landscapes http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/

b)Sacred Natural Sites http://sacrednaturalsites.org/

Διαβάστηκε 349 φορές