Γραμματεία

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: “ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ”

(1)   ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

BEE719

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7o, 9o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

3

4

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

 

Ειδίκευσης γενικών γνώσεων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://ecourse.uoi.gr/

           

 

(2)   ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

·     Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

·     Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β

·     Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι θεματικές ενότητες του μαθήματος έχουν σαν σκοπό οι φοιτητές:

 (α) Να κατανοούν το περιβάλλον ως το αποτέλεσμα της μακρόχρονης σχέσης με τον ανθρώπινο πολιτισμό

 (β) Να αντιλαμβάνονται τη σημερινή βιοποικιλότητα σαν αποτέλεσμα της μακράς συμβίωσης του ανθρώπου με τη Φύση, ιδιαίτερα στα οικοσυστήματα  της Μεσογείου

(γ) Να είναι εξοικειωμένοι με σύγχρονες οπτικές που ολοένα και περισσότερο ενσωματώνουν στην επιστήμη της Διατήρησης  πολιτισμικές αξίες, λαϊκές κοσμοθεωρίες και τοπικά προσαρμοσμένα συστήματα διαχείρισης

(δ) Να κατανοούν τη Φύση σαν έννοια που συνδέεται με την κοινωνική και πολιτισμική "κατασκευή" του   φυσικού περιβάλλοντος

(ε)  Να καταλαβαίνουν την αξία διεπιστημονικών προσεγγίσεων στη μελέτη επιστημονικών θεμάτων

 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι  πτυχιούχοι (σύμφωνα με τις περιγραφές για τα  επίπεδα, 6, 7 & 8 του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων για τη διά βίου μάθηση (ΕΠΕΠ):

(α) Θα είναι ικανοί για μια κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών σχετικών με τη Φύση

(β) Θα έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με την Πολιτιστική Οικολογία, την Τοπική Οικολογική Γνώση, τη Συμμετοχική Διατήρηση και άλλα συναφή θέματα, ως βάση για τριβή με σχετικές έννοιες ή/και έρευνα

(γ) Θα κατανοούν θέματα σχετικά με τη σχέση Φύσης - ανθρώπινου πολιτισμού και να γνωρίζουν τις πλέον σχετικές πρόσφατες οπτικές έρευνας και μελέτης σε πεδία διεπιστημονικών προσεγγίσεων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1.       Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

2.       Ομαδική εργασία

3.       Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

4.       Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

5.       Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

6.       Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

7.        Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

(3)   ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

O όρος Πολιτισμική Οικολογία (Cultural Ecology) αναδείχθηκε από τη διδασκαλία του Julian Steward (1902-1972)  και  ορίστηκε αρχικά ως η διαδικασία με την οποία μια κοινωνία προσαρμόζεται στο περιβάλλον της. Ωστόσο σήμερα δεν αναφερόμαστε πλέον στην προσαρμογή των ανθρώπων στο περιβάλλον, παρά στην οικειοποίηση του περιβάλλοντος, καθώς και την κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή του. Σε αυτό το πλαίσιο η επιστήμη της Πολιτισμικής Οικολογίας μελετά τη σχέση συγκεκριμένων κοινωνιών με το φυσικό περιβάλλον τους και με τις μορφές ζωής και τα οικοσυστήματα που αυτό στηρίζει.

 

Tο μάθημα αποτελείται από τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

 

1.     Η σχέση Φύσης - Πολιτισμού: Ιστορία, ορισμοί και θεωρίες

2.     Η ιδέα της Φύσης: Κυριότεροι σταθμοί στην ιστορία της έννοιας Φύση και βασικές θεωρίες

3.     Εθνοβιολογία: Εισαγωγή στην επιστήμη, μέθοδοι έρευνας και εφαρμογές. Π.χ. Μη Ξυλώδη Δασικά Προϊόντα  στην Ευρώπη: Επανεξετάζοντας διαχειριστικές πρακτικές

4.     Εθνο βοτανική, Εθνο ορνιθολογία, Εθνο μυκολογία: Η γόνιμη συνάντηση της επιστήμης της Βιολογίας και των ανθρωπιστικών σπουδών

5.     Ανθρωπογενής βιοποικιλότητα: (Α) Καλλιεργούμενα φυτά και εξημερωμένα ζώα στα οικοσυστήματα της Μεσογείου, (Β) Σχέσεις ανθρώπων-ζώων στο παρελθόν και σήμερα

6.     Πολιτισμικά τοπία.

7.     Τοπικά συστήματα διαχείρισης: Το παράδειγμα των Ιερών Φυσικών Τόπων

8.     Ιερά δάση και αρχαία δέντρα. Τόποι διατήρησης της Φύσης και του Πολιτισμού

9.     Από τον κήπο της Εδέμ ως το Εθνικό Πάρκο Yellowstone (HΠA): Θεωρίες για τη Διατήρηση της Φύσης

10.Αντιμαχίες, συμμετοχικές πρακτικές διατήρησης και νέες οπτικές στη διατήρηση της βιοποικιλότητας της Ευρώπης όπως η ιδέα του "Re wilding"

(4)   ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Διδασκαλία με χρήση του προγράμματος PowerPoint

Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του τμήματος

Ανάρτηση πληροφοριών για το μάθημα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα e-course

Άμεση επικοινωνία με το διδάσκοντα με e-mail

Χρήση των υπηρεσιών της Google για την ανταλλαγή πληροφοριών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

30

Διαδραστική διδασκαλία

15

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

15

Συγγραφή εργασίας / εργασιών

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Course total

100

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται  ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα αξιολόγησης : Ελληνικά

 

Ι. Γραπτό τεστ (70%) που περιλαμβάνει:

Ερωτήσεις ανάπτυξης

 

ΙΙ. Παρουσίαση ομαδικής εργασίας (30%)

(5)   ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

1. Βιβλίο.

Προτείνονται:

a)    Μποτετζάγιας, Ι. 2010. Η ιδέα της φύσης. Απόψεις για το περιβάλλον από την αρχαιότητα μέχρι τις μέρες μας. Κριτική, Αθήνα.

b)    Rackham, O and Moody J. 2015. Η δημιουργία του κρητικού τοπίου.

c)     Στάρα, Κ. και Βώκου, Δ, 2015 (Επιμ). Πακέτο δραστηριοτήτων περι­βαλλοντικής εκπαίδευσης: “Τα αιωνόβια δέντρα, οι αξίες τους και η σημασία τους για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας". Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα.

2. Σύσταση πολλαπλής βιβλιογραφίας: άρθρα και ανασκοπήσεις που είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου.

 

3. Σύσταση εκπαιδευτικών και άλλων συναφών ιστοσελίδων.

Προτείνονται:

a)  UNESCO Cultural landscapes http://whc.unesco.org/en/culturallandscape/

b)Sacred Natural Sites http://sacrednaturalsites.org/

Πέμπτη, 09 Μαρτίου 2017 15:04

Ορκωμοσία Μαρτίου 2017

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο που αφορά τους φοιτητές που πρόκειται να ορκιστούν στις  28 Μαρτίου 2017.

Σας ενημερώνουμε αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του προγράμματος «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2016 17:27

Έναρξη διανομής συγγραμμάτων

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.

Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Σύμφωνα με το έγγραφο (http://eudoxus.gr/files/Dianomi_Xeimerinou_2016-17.pdf) του Υπουργείου Παιδείας, η διανομή συγγραμμάτων για το χειμερινό εξάμηνο θα ξεκινήσει την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2017. Οι δηλώσεις συγγραμμάτων των φοιτητών θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016 και θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2016.

Στο πλαίσιο αυτό σας καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση των φοιτητών.

Σε περίπτωση που μέσω της εφαρμογής γραμματειών έχετε δηλώσει μεταγενέστερη ημερομηνία έναρξης ή προγενέστερη ημερομηνία λήξης δηλώσεων, θα ισχύσει η ημερομηνία που δηλώσατε.

Υπενθυμίζεται ότι οι φοιτητές υποχρεούνται να προβούν σε δήλωση μαθημάτων στο οικείο τμήμα τους και δικαιούνται να παραλάβουν συγγράμματα μόνο για τα μαθήματα εκείνα τα οποία έχουν συμπεριλάβει κατά το τρέχον εξάμηνο στη δήλωση μαθημάτων τους.

Επισημαίνουμε πως βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας τόσο οι φοιτητές που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη σπουδών, όσο και αυτοί που είναι ήδη κάτοχοι δεύτερου πτυχίου προπτυχιακών σπουδών δεν δικαιούνται δωρεάν διδακτικά συγγράμματα.
Κατ' εφαρμογή του άρθρου 65 του Ν. 4386/2016 (ΦΕΚ Α 83/11-5-2016), είναι δυνατή η χορήγηση δωρεάν έντυπων διδακτικών συγγραμμάτων στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις ή απορίες μπορείτε πάντα να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής Χρηστών του Ευδόξου (http://eudoxus.gr/OnlineReport.aspx).

Το Τμήμα, σε συνεργασία με το Γραφείο Πρακτικής, στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2014-2020, ανακοινώνουν την έναρξη νέου κύκλου Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών για την πραγματοποίηση πρακτικών ασκήσεων κατά το Καλοκαίρι 2016 (Ιούλιος-Αύγουστος) και προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους προπτυχιακούς φοιτητές να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους υποβάλλοντας σχετική αίτηση από Δευτέρα 18.04.2016 έως Παρασκευή 22.04.2016 στις 14:00 σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες που περιγράφονται στο αρχείο της πρόσκλησης.
Η πρόκληση έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στη σελίδα: http://goo.gl/Wd270I
Επίσης, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης θα πραγματοποιήσει Ενημερωτικές Εκδηλώσεις ανά Σχολή για τους φοιτητές. Στις Ενημερωτικές Εκδηλώσεις θα παρουσιαστούν στοιχεία για το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, οι διαδικασίες και προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών και πιθανοί επαγγελματικοί χώροι και φορείς που θα μπορούσαν να υποδεχθούν φοιτητές των Τμημάτων. Επίσης θα υπάρχει ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων προκειμένου οι φοιτητές να προετοιμαστούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο για την εκδήλωση ενδιαφέροντος. Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει αναρτηθεί στη σελίδα: http://goo.gl/XBqz4o

Περισσότερες πληροφορίες:
http://gpa.uoi.gr

Οι παραδόσεις του μαθήματος «Βιοχημική Φαρμακολογία» αρχίζουν την Τετάρτη, 2 Μαρτίου 2016 και ώρα 15.00 μμ -18.00μμ. Τα μαθήματα θα γίνονται στο Εργαστήριο Φαρμακολογίας.

 

Από το Εργαστήριο Φαρμακολογίας

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο

Μπορείτε να δείτε τις αλλαγές του προγράμματος της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου του ακαδημαϊκού έτους 2014-2015 στο συνημμένο αρχείο.

Σας ενημερώνουμε για την επέκταση της ημερομηνίας του ΜΠΣ "Βασικές Βϊοιατρικές Επιστήμες" αναφορικά με την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

 

Λόγω της  χρονικής τομής στην εξέταση των μαθημάτων στις 15-6-2015, η εξέταση του μαθήματος «Βιοστατιστική» για όσους επί πτυχίω φοιτητές εξεταστούν στο μάθημα «Φυσικοχημεία Βιολογικών Συστημάτων», θα ξεκινήσει στις 18:00 και θα είναι τρίωρης διάρκειας. Επιθυμητή θα ήταν η αποστολή των στοιχείων σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  στη διεύθυνση abatsidis@uoi.gr